Általános szerződési feltételek

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, HATÁLY

 

1.1 A jelen Általános Szerződési Feltételek (”ÁSZF”) a www.vagheggi.hu honlapot (”Honlap”) olvasó, megtekintő, látogató és használó felhasználókra (”Felhasználó(k)”) vonatkozó szabályokat, továbbá a Vagheggi Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 1056 Budapest, Váci utca 81., IV. emelet; telephely: 1134 Budapest, Dózsa György út 144-148. A ép. Fsz. (”Üzlet”), cégjegyzékszám: 01-09-998407, adószám: 24260765-2-41,(”Vagheggi Kft.” vagy „Eladó”), e-mail: info@vagheggi.hu, telefon: 00 36-30-725-6193) akár az Üzletben, akár a Honlapon működő webáruházban (”Webáruház”) létrejött adásvételi szerződés (”Adásvételi szerződés(ek) vagy bármilyen más szerződés (”Szerződések”) alapján szerződéses jogviszonyban lévő fogyasztóra (Lakossági Ügyfél és/vagy Szakember), vásárlókra, viszonteladókra, üzleti partnerekre (”Vevő(k)” vagy „Ügyfél(elek”) vonatkozó szabályokat tartalmazza. A Honlap üzemeltetője a Vagheggi Kft.

 

A jelen ÁSZF a szakmája, üzleti tevékenysége, önálló foglalkozása körén kívül eljáró természetes személyre, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje, mint fogyasztóra (a továbbiakban: „Lakossági Ügyfél”) egyes pontokban eltérő feltételeket tartalmaz a szakmai képesítéssel rendelkező természetes személyekre és/vagy vállalkozásokra (szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körben eljáró személy) mint szakemberekre (a továbbiakban: „Szakemberek”) vonatkozóakhoz képest.

 

Az Európai Unió belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2018. február 28-i (EU) 2018/302 európai parlamenti és tanácsi rendelet [a továbbiakban: (EU) 2018/302 rendelet] alkalmazásában fogyasztónak minősül a fentieken túlmenően az (EU) 2018/302 rendelet szerint vevőnek minősülő vállalkozás is.

 

1.2 A Vagheggi Kft. 2013. február 18. napja óta működő, Magyarországon törvényesen bejegyzett gazdasági társaság, mely főként illatszer nagykereskedelemmel, egyéb termék ügynöki nagykereskedelmével - összefoglalóan szépségipari termékek nagykereskedelmével - m.n.s. egyéb oktatással, m.n.s. személyi szolgáltatással valamint csomagküldő, internetes kiskereskedelemmel foglalkozik.

 

1.3 A jelen ÁSZF a hatálybalépés napján lép hatályba (”Hatálybalépés napja”). A Hatálybalépés napja a jelen ÁSZF-nek a Honlapon történő közzétételének napja.

 

1.4 Az ÁSZF rendelkezései a Hatálybalépés napjától valamennyi Felhasználóra és Ügyfélre vonatkoznak. A Felhasználó a felhasználással, az Ügyfél a szerződés létrejöttével elismeri, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezéseit ismeri, az ÁSZF-et elolvasta, az ÁSZF rendelkezéseit megértette, tudomásul vette és magára nézve kötelezőnek ismerte el. Az Ügyfél a vonatkozó Szerződés létrejöttével tudomásul veszi, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF a Szerződés(ek) szerves részét, elválaszthatatlan mellékletét képezi. A mindenkor hatályos ÁSZF időbeli hatálya kiterjed a felhasználás időpontjára, időtartamára és az azt követő időszakra időbeli korlátozás nélkül, továbbá a Szerződés szerinti szerződéses jogviszony időtartamára és az adott Szerződés megszűnését követő időszakra időbeli korlátozás nélkül.

 

1.5 A Vagheggi Kft. fenntartja magának a jogot, hogy az ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítsa. Az egyoldalú szerződésmódosítás lehetőségét a Felhasználó, illetve az Ügyfél kifejezetten elfogadja. A Vagheggi Kft. biztosítja, hogy a hatályos ÁSZF a Honlapon folyamatosan elérhető legyen. Az ÁSZF mindenkor tartalmazza a hatálybalépés napját. Valamennyi Felhasználásra és szerződéses jogviszonyra a Felhasználás, illetve a Szerződés megkötésének napján hatályos ÁSZF rendelkezései az irányadóak. Az új, módosított, egységes szerkezetbe foglalt ÁSZF akkor lép hatályba, amikor azt a Honlapon közzéteszik. A módosított ÁSZF-et a Vevő a módosítás hatálybalépését követő újabb bevásárlás leadásával fogadja el. Az ÁSZF tartalmának érdemi módosítása esetén a Vagheggi Kft. e-mailben értesíti a regisztrációval rendelkező Vevőit a módosított ÁSZF hatályba lépéséről. A módosított ÁSZF-et a regisztrációval már rendelkező Vevők a vásárlás ismételt igénybevételével fogadják el.

 

1.6 A jelen ÁSZF nem tartalmaz a Honlap adatkezelésére vonatkozó információkat, melyet a külön dokumentumban elérhető adatkezelési tájékoztató-ban található, továbbá nem tartalmazza a Honlap használatához a szükséges technikai tájékoztatást.

 

2. A HONLAPPAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

 

2.1 A Felhasználók a felhasználással, az Ügyfelek a vonatkozó Szerződés létrejöttével tudomásul veszik, hogy a Honlap a Vagheggi Kft. által üzemeltett és karbantartott, a Vagheggi Kft. által meghatározott tartalommal rendelkező honlap. A Vagheggi Kft. a Honlap elérhetőségével összefüggésben nem vállal felelősséget az olyan hibákért, melyek a telefonhálózat, a számítógépes online rendszerek, szerverek vagy szerverszolgáltatók, számítógépes berendezések, szoftverek, e-mail vagy az internet zsúfoltságából, meghibásodásából vagy nem megfelelő működéséből adódnak.

 

2.2 A Felhasználók a felhasználással, az Ügyfelek a vonatkozó Szerződés létrejöttével tudomásul veszik, hogy a Vagheggi Kft-t megilleti a jog, hogy a Honlapot és azok tartalmát a Vagheggi Kft. arculatába, profiljába illő, a témájában, tartalmában, minőségében a Vagheggi Kft. üzletfilozófiájával, szolgáltatásaival, termékeivel, azok imidzsével összeegyeztethető módon alakítsa ki. A Vagheggi Kft. jogosult kialakítani a Honlap arculatát, kép- és színvilágát.

 

2.3 A Felhasználók a felhasználással, az Ügyfelek a vonatkozó Szerződés aláírásával tudomásul veszik, hogy a Honlapon megjelenő cikkek, szövegek, képleírások, képek, fényképek, egyéb tartalmi és formai elemek (”Tartalmi és formai elemek”) a Vagheggi Kft. tulajdonában álló, szerzői jog által védett elemek. Az árucikkek  mellett található képek, fényképek szimbolikusak, az árucikkek csomagolása, külső megjelenése ettől eltérhet.

 

2.4 A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Tartalmi és formai elemeket csak a Vagheggi Kft. előzetes, írásos engedélye esetén, a szerzői jogok jogosultja nevének és a Honlap címének pontos feltüntetésével jogosult felhasználni, feldolgozni, így különösen tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Honlapon elhelyezett képeket tilos részben vagy egészben másolni, áthelyezni, elektronikusan tárolni, továbbá a jelen ÁSZF vagy a Honlapon található adatvédelmi szabályzat (”ASZ”) részét vagy egészét másolni, a Honlap működését zavarni, a Honlap tartalmát módosítani (”Jogsértés”). A Felhasználó és az Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a forrás nélküli felhasználás is jogellenes felhasználásnak, egyben Jogsértésnek minősül. A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy Jogsértés esetén büntetést (”Büntetés”) köteles fizetni. jogsértéssel okozott jogkövetkezményekért köteles helytállni.

 

A Felhasználó, valamint az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a Büntetés összegét a Vagheggi Kft. írásos (e-mail, postai levél) felszólításának átvételét követő hét naptári napon belül fizeti ki a Vagheggi Kft. UniCredit Banknál vezetett 10918001-00000034-39050002 számú bankszámlájára. A Felhasználó, valamint az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a Jogsértést az erről való értesítést követő egy napon belül megszünteti, így a Honlapról átvett Tartalmi és formai eleme(ke)t, így különösen szöveget vagy képet az adott online vagy egyéb felületről a fenti határidőn belül eltávolítja, megsemmisíti, továbbá tartózkodik az újabb Jogsértéstől. A Büntetés mértéke 100.000,- Ft, azaz százezer forint / kép, 100.000,- Ft, azaz százezer forint / egyéb formai elem (pl. logó) eltávolítása, másolása, stb., 100.000,- Ft, azaz százezer forint / tartalmi elem (pl. szövegrész, bekezdés) jogsértő felhasználása, 100.000,- Ft, azaz százezer forint / minden egyéb, fent nem meghatározott jogszerűtlen felhasználás. A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a jelen bekezdésben foglalt büntetési tételek a Jogsértés súlyával arányban álló büntetési tételek. A Felhasználó, valamint az Ügyfél tudomásul veszi továbbá, hogy a Büntetés a jelen pontban foglalt határidőben történő megfizetésének elmulasztása polgári és adott esetben büntetőjogi következményekkel járhat, így különösen tudomásul veszi, hogy a Vagheggi Kft. a határidő eredménytelen letelte esetén haladéktalanul fizetési meghagyás kibocsátását kéri a jogsértővel szemben. A jogérvényesítés jogának nem gyakorlása nem jelenti azt, hogy a Vagheggi Kft. a jogérvényesítésről vagy e jogának gyakorlásáról lemondott (jogfenntartás).

 

3. AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

 

3.1 A jelen ÁSZF 3. fejezetében foglalt rendelkezések valamennyi, az Eladó és Vevő által akár az Üzletben, akár a Webáruházban kötött Adásvételi szerződésre vonatkoznak.

 

A Szerződés a Vevő által a Honlapon keresztül küldött megrendelésének Eladó általi visszagazolásával jön létre. A megrendeléssel tehát önmagában Szerződés nem jön létre, a Szerződés a Felek között a megrendelés Eladó 1 órán belül email-ben megküldött visszaigazolásával jön létre. Amennyiben a megrendelés megküldésétől számított 48 órán belül visszaigazolás nem érkezik meg, úgy a megrendelésben foglalt ajánlati kötöttség megszűnik, Szerződés nem jön létre. Amennyiben a vásárlási szándék továbbra is fennáll, úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, mert feltehetőleg informatikai hiba okán nem igazoltuk vissza megrendelését.

 

3.2 A Honlapon vásárolni, Szerződést kötni kizárólag magyar nyelven lehetséges. A Szerződés távollévők között kötött adásvételi szerződésnek minősül, amennyiben fogyasztóként, vagyis a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyként vásárol a webáruházban.  A Szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, az Eladó a Szerződést nem iktatja. A Szerződés létrejöttét követően - ésszerű időn belül, de legkésőbb a Termék átadásakor – az Eladó adathordozón visszaigazolást ad a Fogyasztónak a megkötött szerződésről. Az email-ben küldött megrendelésre is a jelen ÁSZF rendelkezései irányadóak.

 

Eladó fenntartja a jogot, hogy esetleges készlethiány miatt a már visszaigazolt megrendelés alapján létrejött Szerződéstől  3 napon belül a vételár visszafizetése mellett térítési és egyéb kötelezettség nélkül elálljon. Ebben az esetben Eladó a Termék vételárát - amennyiben az elállásig megfizetésre került - az elállástól számított 5 munkanapon belül visszafizeti a Vevő részére.

 

3.3 A Vevő tudomásul veszi, hogy személyes vásárlásra és a Webáruházban megrendelt áru személyes átvételére a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint kerülhet sor.

 

3.4 Az Adásvételi szerződések tárgyait szépségipari / kozmetikai termékek és szolgáltatások (”Termék(ek)” képezik.

 

3.5 Az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy kizárólag az Üzletben, illetve a Webáruházban az adott időpontban megtalálható/elérhető/ készleten lévő Termékekből vásárolhat, melyek un. lakossági vagy un. zártkörű termékek.

 

3.6. Szakmai képesítéssel nem rendelkező Lakossági Ügyfelek csak un lakossági termékeket vásárolhatnak.

 

Az ún. zártkörű termékeket kizárólag  szakemberek – a jelen ÁSZF feltételei szerint – és azon szépségipari tanulók vásárolhatnak, akik személyre szóló, érvényes iskolalátogatási igazolással rendelkeznek és az a Vagheggi Kft. részére vásárláskor bemutatják.

 

Ügyfél tudomásul veszi, hogy a nyilvános, un.lakossági (nem szakemberek számára hozzáférhető) termékek és az un. zártkörű termékek ára eltérhet egymástól.

 

3.7. Szakembernek az minősül, aki a vonatkozó szakmai középfokú végzettséggel, OKJ-s képzésben szerzett képesítéssel vagy más egyéb, szépségipari képesítéssel rendelkezik, így különösen a szakképzett kozmetikusok (OKJ: 51781201), gyógymasszőrök (OKJ: 5472604) professzionális sminkesek és szempillaépítők (OKJ: 10124003) és akiknek a szakképesítését a Vagheggi Kft. elfogadta és ezen elfogadást visszaigazolta („Szakember”).

 

A Szakember Vevőnek a Honlapon regisztrálni kell, amelynek során szakmai képesítését is igazolnia szükséges. Az okirat másolatát (oklevelet, bizonyítványt) meg kell küldenie a Vagheggi Kft. részére vagy a webáruház regisztrációs felületére feltöltve, vagy e-mailben az info@vagheggi.hu címre. További lehetőségképpen elfogadjuk a postai úton eljuttatott vagy személyesen bemutatott dokumentumot is (1134 Budapest, Dózsa György út 144-148. A ép. Fsz.).

 

A Vagheggi Kft.  - kozmetikai szalon használatra készült - termékei magas aktív hatóanyag-tartalommal és pontos kezelési protokoll útmutatóval rendelkeznek.  A Termékek helyes felhasználása érdekében az első szakmai vásárlás feltétele: legalább egy (a Szakember által kiválasztott) termékcsalád professzionális termékeinek komplett megvásárlása és a termékcsaládhoz tartozó tréning elvégzése. A Honlapon történt szakmai regisztrációt követően a Beauty & Business menedzserünk rövid időn belül felkeresi telefonon vagy személyesen a regisztrált Szakembert és minden felmerülő kérdésben segít. Ez után tudjuk jóvá hagyni a jelentkezést. az első vásárlásra a tréning sikeres elvégzése után kerülhet sor.

 

A regisztráció során feltöltött/megküldött szakmai képesítés igazolása mellett, a fentiekben írt tréning sikeres elvégzését követően a Vagheggi Kft. ügyvezetője, illetve munkatársai jogosultak dönteni, hogy a Szakember megfelelő olyan szakmai képesítéssel és tapasztalattal rendelkezik, mely az un.zártkörű termékek szakmai áron történő megvásárlását lehetővé teszi. A Vagheggi Kft. az általa történő jóváhagyás esetén e-mailben értesítést küld a Szakember számára, aki ezek után a Webáruházba be tud lépni és szakmai áron tud vásárolni.

 

A szakmai képesítéssel nem rendelkező Lakossági Ügyfél tudomásul veszi, hogy csak un. lakossági termékeket vásárolhat.

 

A Lakossági Ügyfél a Termékek online vásárlásához  a Honlapon regisztrálhat, azonban ha a Lakossági Ügyfél nem kíván regisztrálni úgy látogatóként is vásárolhat. Természetes személy Vevő esetén, a regisztráció során meg kell adnia a lakcímét, a kiszállítás helyét, e-mail címét és telefonszámát. Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező Vevő esetén, a regisztráció során meg kell adnia a vállalkozás elnevezését, székhelyének címét, adószámát a kiszállítás pontos címét, a kapcsolattartó nevét, e-mail címét és telefonszámát. A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a regisztráció során a saját, működő e-mail címét, továbbá a saját, tényleges személyes adatait és elérhetőségeit köteles megadni.

 

3.8 A Szakember elfogadja és tudomásul veszi, hogy az Üzletben és Webáruházunkban történő vásárlása után ÁFA-s számlát állítunk ki.

 

3.9 A 3.8-es pontban foglaltaktól csak az alábbi esetekben tudunk eltérni és magánszemély nevére számlát kiállítani: szépségipari tanulók részére, akik személyre szóló, érvényes iskolalátogatási igazolás bemutatásával igazolják ezt.

 

3.10 A Vevő elfogadja, hogy a Termékért vételárat (a továbbiakban: ”Vételár”) köteles fizetni. A Vevő elfogadja, hogy a Vételár megegyezik a Szerződés létrejöttének napján az Üzletben a Terméken vagy közvetlenül a Termék mellett vagy a Webáruházban a Termék elnevezésénél és/vagy leírásánál és/vagy fényképénél feltüntetett Vételárral. Vevő elfogadja, hogy a Termékek mellett feltüntetett vételár az adott árucikk bruttó vételára, amely már az általános forgalmi adót is tartalmazza, de a házhozszállítás díját és a fizetéssel felmerülő banki költségeket nem foglalja magába. A Vevő elfogadja, hogy a Vételártól – az akciók és a kedvezmények kivételével – eltérni nem lehet. A Vevő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy ugyanazon Termék vételára eltérhet a Lakossági Ügyfelek és a Szakemberek számára. A Vevő elfogadja, hogy a Vételárat az Üzletben az adásvétellel egyidejűleg készpénzben vagy bankkártyával, míg a Webáruházban rendelt Termék esetén bankkártyával, vagy a kiszállításkor, a Termék átvételével egyidejűleg, kizárólag készpénzben vagy bankkártyával, köteles megfizetni. A Vevő tudomásul veszi, hogy halasztott fizetésre kizárólag a partneri szerződéssel rendelkező Szakemberek esetében van lehetőség. A Vevő elfogadja, hogy a Vételárat a Szerződés létrejöttét követően nem kifogásolhatja. A Szakember Vevő tudomásul veszi, hogy un.zártkörű termékek vásárlása esetén mind az Üzletben, mind a Webáruházban van vásárlási minimum, mely bruttó 15.000,-Ft. 

 

3.11 A Vevő elfogadja, hogy a Szakemberek éves forgalmuktól függően partneri szerződést köthetnek. A 3.10.-es pontban foglalt Vételártól és fizetési kötelezettségtől kizárólag az alábbi estekben lehet eltérni, amennyiben a Vagheggi Kft-vel Szakembernek érvényben lévő partneri szerződése van:

BRONZ Szint*:

- 5% állandó árkedvezmény

- az áru átvételétől 8 nap halasztott fizetés;

 

EZÜST Szint*:

- 8% állandó árkedvezmény

- az áru átvételétől 15 nap halasztott fizetés;

 

ARANY Szint*:

- 10% állandó árkedvezmény

- az áru átvételétől 30 nap halasztott fizetés;

 

GYÉMÁNT Szint*:

- 12% állandó árkedvezmény

- az áru átvételétől 45 nap halasztott fizetés.

* Adott évre partneri szerződést legkésőbb 09.30.-ig lehet megkötni. BRONZ szerződés csak az első évben köthető, kivéve, ha valaki előző év 07.01.-e után kötött szerződést, ebben az esetben még egy évre megköthető. Év közbeni szintemelés esetén, Vevő az emelés időpontjában jogosulttá válik a magasabb szintnek megfelelő plusz juttatásokra, szint emelés adott év 06.30.-ig lehetséges.

 

3.12  A Webáruházban történt vásárlástól való elállás eljárási szabályai:

 

Fogyasztónak a jelen pont értelmezésében a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül. Amennyibe a Vevő Fogyasztónak minősül, úgy jogosult a Szerződéstől indokolás nélkül – a teljesítéstől számított - 14 napon belül elállni. A 14 napos határidő az alábbi időpontoktól kezdődik: 

a) a Terméknek,

b) több Termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott Terméknek, a Vevő vagy az általa megjelölt, a futártól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától.

 

A Vevő elállási jogát a Szerződés megkötésének napja és a Termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. A Vevő a megrendelés elküldését követően – az Eladó visszaigazolásának megérkezése előtt - is jogosult a megrendelést visszavonni, melyből eredően semminemű fizetési vagy egyéb kötelezettsége nem keletkezik.  A Vevő az elállási jogát bármely elállásra vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja, azonban rendelkezésre áll a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletét képező elállási nyilatkozat minta, mely a jelen ÁSZF 2.sz.függelékében található.

 

A Vevő az elállási nyilatkozatát megküldheti az Eladó részére a jelen ÁSZF-ben feltüntetett elérhetőségekre email-ben, faxon, postai úton, vagy az Üzletben személyesen is átadhatja. 

 

Amennyiben a Vevő az elállási nyilatkozatát a fenti időpontoktól számított 14 napon belül elküldi, abban az esetben ez úgy tekintendő, hogy határidőben elállt.  A Vevőt terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta. Az Eladó az elállási nyilatkozatot, annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón haladéktalanul visszaigazolni, amennyiben a Honlapján is biztosítja az elállási jog gyakorlását.

 

A Vevő fentiek szerinti elállása esetén az Eladó legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszatéríti a Vevő által megfizetett termék árát.

 

A visszajáró összeget a Vevő által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon kerül visszatérítésre. A Vevő kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de  ebből adódóan a Vevőt semmilyen többletdíj nem terhelheti. A Vevő által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt az Eladót felelősség nem terheli.

 

Amennyiben a Vevő a fentiek szerint eláll a Szerződéstől, úgy köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy (14) napon belül visszaküldeni, illetve az Eladónak az Üzletben átadni vagy az Eladó által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha Vevő a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

 

Elállás esetén Vevő viseli a Termék Eladó részére történő visszaküldésének közvetlen költségét. A terméket az Eladó címére kell visszaküldeni vagy az Üzletbe visszavinni.

 

Ha a Vevő elállási jogát gyakorolja, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 8 napon belül visszatérítésre kerül a Vevő által teljesített megfizetett termék ára. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha a Vevő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli.

 

Az Eladó mindaddig visszatarthatja a Vevőnek visszajáró összeget, amíg a Terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Utánvéttel vagy portósan feladott küldeményeket a Vagheggi Kft  nem fogad el, s nem vesz át.

 

A jelen pont szerinti elállás esetén Vevő kizárólag a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. 

 

Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható: 

 

 • Az Eladó kifejezetten felhívja a Vevő figyelmét, hogy nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben.
 • Amennyiben a Szerződéshez járulékos szerződés is kapcsolódik, úgy a Vevő fentiek szerinti elállása a járulékos szerződést is felbontja vagy megszünteti.
 • A Vevő nem köteles az Eladónak a járulékos szerződés felbontásából vagy megszüntetéséből eredő kárát megtéríteni, és a Szerződés felbontásával vagy megszüntetésével összefüggésben a Vevőtől egyéb költség – a jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott költségeket meghaladóan - nem követelhető.

 

Az elállási jog a természetes személy fogyasztót illeti meg.

 

3.14 A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Termék átvételekor köteles megvizsgálni a Termék csomagolását, mennyiségét, sértetlenségét. A Vevő tudomásul veszi, hogy mennyiségi kifogást az Üzletben vásárolt Termék esetén csupán a Termék átvételével egyidejűleg, pénztártól való távozás előtt,  Webáruházban rendelt Termék esetén a Termék átvételét követő 3, azaz három munkanapon belül érvényesíthet.

 

4. AKCIÓK

 

4.1 A Vevő tudomásul veszi, hogy a Vagheggi Kft. eseti és időszakos akciókat hirdethet. Az ’akció’ azt jelenti, hogy a Vagheggi Kft. által meghatározott Termékek az általában szokásos árnál kedvezőbb áron vásárolhatóak meg. A Vevő elfogadja, hogy a Vagheggi Kft. kizárólagos joga azt meghatározni, hogy milyen Termék(ek) vonatkozásában, milyen időszakra, milyen akciókat hirdet. A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy egyes akciók, kedvezmények csak és kizárólag Szakemberek számára elérhetőek, míg más akciók, kedvezmények csak és kizárólag Lakossági Ügyfelek számára elérhetőek . A Vevő elfogadja, hogy a Vagheggi Kft. jogosult bármilyen akciót, bármikor, mindenféle fizetési vagy egyéb jogkövetkezmény nélkül visszavonni vagy az akció időtartamát tetszőlegesen meghosszabbítani. Az akció időtartama alatt létrejött jogviszonyra az akció feltételei vonatkoznak, ezen feltételek a Vagheggi Kft.-t kötik. Az akciós árakat, illetve az akció időtartamát a Vagheggi Kft. az Üzletben és/vagy a Honlapon teszi közzé.

 

5. SZÁLLÍTÁS

 

5.1 A Vevő tudomásul veszi, hogy a Webáruházban rendelt Termékeket a Vagheggi Kft. a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2., GLS Kft.”) és a Magyar Posta Logisztika (Magyar Posta Zrt. 1136 Dunavirág utca 2-6., MPL)  közreműködésével szállítja az Ügyfél által megadott címre. A Vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy az Eladó kiszállítást csak Magyarország területén belül vállal. A Vevő az Adásvételi szerződés megkötésével kifejezetten elfogadja, hogy a szállítással kapcsolatos csomagolási és szállítási költségek (”Szállítási költségek”) a Vevőt terhelik.
A Vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a GLS Kft. az adott Termék(ek)hez kapcsolódó csomagot (”Csomag”) legfeljebb 3, azaz három, alkalommal kísérli meg kézbesíteni az Ügyfél által megadott címre. A GLS Kft. a Csomag feladásakor e-mailben értesíti az Ügyfelet, hogy a Csomag a következő munkanapon kerül kiszállításra. Az e-mail tartalmazza a csomagszámot és az esetleges utánvét összegét. A kiszállítás napjának reggelén az Ügyfél értesítést kap a GLS Kft-től, mely értesítés tartalmazza a futár telefonszámát, a GLS Kft. Ügyfélszolgálatának telefonszámát és egy 3, azaz három órás időablakot a várható kézbesítésről. A kiszállítási kísérlet meghiúsulása esetén a GLS Kft. e-mailt küld az Ügyfélnek. Az e-mailben megadott linken keresztül az Ügyfél kiszállítási rendelkezést tud rögzíteni, melyben kérheti a kiszállítást egy új időpontban, akár egy, a korábban megadottól eltérő címre, személyes csomagátvételt egy meghatározott listából kiválasztott ún. GLS CsomagPontban, illetve visszautasíthatja a Csomag átvételét. A Vevő tudomásul veszi, hogy háromszori sikertelen kézbesítés vagy a Csomag átvételének visszautasítása a Vagheggi Kft. által az Adásvételi szerződéstől való automatikus elállásnak minősül, azzal, hogy a Vevő köteles a Szállítási költségeket a Vagheggi Kft-nek megfizetni.
A Vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy az MPL legfeljebb 2, azaz két, alkalommal kísérli meg kézbesíteni az Ügyfél által megadott címre. Első sikertelen kézbesítést követően a kézbesítő telefonon egyeztet a címzettel a második kézbesítési kísérlet időpontjáról és helyéről, vagy kérheti küldeményének postai szolgáltatóhelyen történő átvételét. MPL Csomagautomatába történő rendelés esetén az értesítéstől számított 2 munkanapon belül vehetők át a csomagok az automatán. Ha nem sikerült érte menni, akkor egy közeli postára viszik át, ahol további 5 munkanap áll rendelkezésre, a csomag átvételére. Ha a csomagautomatára címzett küldemény automatába történő elhelyezése akadályba ütközik, akkor a Szolgáltató sms-ben, e-mailben vagy telefonon egyeztet a csomag elhelyezéséről. PostaPontra történő rendelés esetén az értesítéstől számított 5 munkanapon belül vehetők át a csomagok a kiválasztott PostaPonton. A Vevő tudomásul veszi, hogy a fenti feltételek szerinti sikertelen kézbesítés vagy a Csomag átvételének visszautasítása a Vagheggi Kft. által az Adásvételi szerződéstől való automatikus elállásnak minősül, azzal, hogy a Vevő köteles a Szállítási költségeket a Vagheggi Kft-nek megfizetni.

 

5.2 Webáruházban történő vásárlás esetén lehetőség van személyes átvétel választására is. Ez esetben a Vagheggi Üzletben: 1134 Budapest, Dózsa György út 144-148. alatt, hétköznapokon 9-18 óra között tudja átvenni a megrendelt csomagot.

 

5.3 Vevő tudomásul veszi, hogy személyes átvétel esetén a megrendelések 7 napon belül vehetőek át üzletünkben, azt köveően töröljük a megrendelést. Az Üzletben történő személyes átvétel ingyenes.

 

5.4 A Vevő tudomásul veszi, hogy a kiszállítás és az utánvét mindenkori díjszabására a SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI MÓDOK menüpontban elérhető árak az érvényesek. 

 

5.5 A Vevő tudomásul veszi, hogy a leadott megrendelés legkésőbb 5 munkanapon belül kerül kiszállításra GLS csomagküldő választása esetén, MPL csomagküldő esetén legkésőbb 14 munkanaponnapon belül kerül kiszállításra. 

 

6. Fizetés

 

6.1 A bankkártyás fizetés révén kényelmesen és biztonságosan vásárolhat áruházunkban. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

 

6.2 bankkártyák:

 

6.3. Kártyabirtokos részéről felmerült reklamáció esetén Vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Webáruházban történő vásárlása során felmerülő problémát Vagheggi Kft.-nek írásban, elektronikus úton kell jeleznie az info@vagheggi.hu e-mail címen keresztül, melyre Vagheggi Kft. 14 napon belül köteles válaszolni Vevő által megadott e-mail címre.

 

7. VÁSÁRLÁS AZ EURÓPAI UNIÓ MÁS TAGÁLLAMÁBÓL 

 

A jelen 7. pont értelmezésében és alkalmazásában fogyasztónak minősül: 

 • a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje; valamint
 • az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje; valamint 
 • a fentieken túlmenően az (EU) 2018/302 rendelet szerint vevőnek minősülő vállalkozás is.

 

Eladó közvetlenül árukiszállítást nem vállal Magyarország területén kívülre. Eladó a Webáruházból történő értékesítés során nem különbözteti meg a Magyarország területén és az azon kívül az Európai Unió területén belüli lakhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező, illetve nem magyar állampolgárságú vásárókat, nem használ eltérő interfészeket.  A jelen ÁSZF eltérő rendelkezése, illetve a Felek egyedi megállapodása hiányában az Eladó Magyarország területén biztosítja a megrendelt termékek kiszállítását/átvételét. A Webáruházból Magyarországon kívülről indított vásárlásra is jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak, azzal, hogy a vonatkozó rendelet előírásai alapján jelen pont értelmezésében Vevőnek az a fogyasztó minősül, aki az Európai Unió valamely tagállamának állampolgára, vagy valamely tagállamban lakóhellyel rendelkezik, és az Európai Unión belül kizárólag végfelhasználás céljából, üzleti vagy szakmai tevékenysége körén kívül vásárol árut vagy vesz igénybe szolgáltatást, vagy ilyen szándékkal jár el.  A Vevő azonos feltételekkel jogosult vásárolni lakhelyétől, állampolgárságától vagy letelepedési helyétől függetlenül.

 

A kommunikáció és a vásárlás nyelve a magyar nyelv, Eladó nem köteles a vásárló tagállami szerinti nyelven kommunikálni Vevővel. Eladó nem köteles megfelelni a Vevő tagállama szerinti nemzeti jogban az érintett Termékkel kapcsolatban meghatározott szerződésen kívüli követelményeknek, például címkézési vagy ágazat specifikus követelményeknek, továbbá nem köteles tájékoztatni a Vevőt ezekről a követelményekről. Elektronikus fizetési megoldás alkalmazása esetén a fizetés az Eladó által meghatározott pénznemben valósul meg.

 

Eladó mindaddig visszatartani az árukiszállítás vagy a szolgáltatásnyújtás teljesítését, amíg megerősítést nem kap arról, hogy a fizetési művelet kezdeményezése megfelelően megtörtént.

 

Eladó jogosult díjat felszámítani olyan kártyaalapú készpénz-helyettesítő fizetési eszközök használatáért, amelyek esetében a bankközi jutalékokat nem szabályozza az (EU) 2015/751 rendelet II. fejezete, valamint olyan fizetési szolgáltatásokért, amelyekre a 260/2012/EU rendelet nem alkalmazandó, kivéve, ha Eladó tevékenységére irányadó tagállami jog az (EU) 2015/2366 irányelv 62. cikkének (5) bekezdésével összhangban tiltja, hogy a készpénz-helyettesítő fizetési eszközök használatáért díjat számítsanak fel, vagy korlátozza az erre vonatkozó jogot. E díjak nem haladhatják meg a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használata kapcsán Eladó által viselt közvetlen költségeket.

 

Eladó a Termék átvétele tekintetében a magyar Vevőket megillető átvételi lehetőségeket biztosítja a nem magyarországi vásárlóknak is. Amennyiben Vevő a jelen ÁSZF szerint választhatja a Termék személyes átvételét az Eladónál, ez a jogosultság természetesen a külföldi Vevőt is azonos módon megilleti előre egyeztetett időpontban. Amennyiben az Vevő egyedileg kéri, hogy a Terméket külföldi címre saját költségén kiszállíttathassa, úgy Eladó ezt nem tagadhatja meg, amennyiben biztosított, hogy a szállítás költsége Eladót nem terheli, abban az esetben sem, ha a Vevő a kiszállított terméket nem veszi át.  Amennyiben Vevő elállási jogát gyakorolja, úgy ebben az esetben is Vevő költsége és kötelezettsége, hogy a Terméket az Eladó magyarországi címére a saját költségén visszaszállíttassa. 

 

Eladó a szállítási díj megfizetését követően teljesíti a megrendelést, amennyiben Vásárló a szállítási díjat nem fizeti meg Eladó számára, vagy a saját szállítást nem oldja meg az előre egyezetett időpontig, Eladó a szerződést felmondja és az előre megfizetett vételárat visszafizeti Vásárló számára.

 

Eladó biztosítja az Európai Unió más tagállamából vásárló vevők részére az 524/2013 EU rendelet szerinti jogorvoslati lehetőségek igénybevételét.

 

8. TÁJÉKOZTATÁS A KELLÉKSZAVATOSSÁGRÓL, A TERMÉKSZAVATOSSÁGRÓL ÉS A JÓTÁLLÁSRÓL 

 

Amennyiben a Termékkel bármely problémája merül fel, vagy bármely alábbi igényét kívánja a Vevő érvényesíteni, úgy az Eladó részére a jelen ÁSZF-ben foglalt kapcsolattartási telefonszámon, emailben vagy levélben kell az ilyen igényt jelezni. 

 

Vevő tudomásul veszi, hogy a Vagheggi Kft. a Termékeknek forgalmazója, de nem gyártója, előállítója. Erre tekintettel a Vagheggi Kft. nem vállal semmilyen felelősséget a Vevőnek vagy harmadik személynek a Termék által okozott károkért, így nem felel semmilyen testi sérülés vagy egészségkárosodás miatt bekövetkező vagyoni, nem vagyoni és egyéb károkért sem. A Vevő tudomásul veszi, hogy az esetleges sérülések vagy egészségkárosodás miatt kártérítési vagy egyéb igényt a Vagheggi Kft.-vel szemben sem polgári peres, sem más jogi eljárásban nem érvényesíthet.

 

Vevő tudomásul veszi, hogy webáruházban forgalmazott Termékek használata során – a Termékek egyedi jellemzői okán – megjelenhetnek a Felhasználónál olyan hatások, amelyekre a Vagheggi Kft-nek nincs ráhatása, és amely nem jelenti, hogy az adott Termék ne lenne megfelelő minőségű, vagy ne lenne alkalmas azokra a célokra, amelyeket a termékleírás meghatároz.

 

Kellékszavatosság

 

Milyen esetben élhet a vevő a kellékszavatossági jogával?

 

A Vevő az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 

Milyen jogok illetik meg a Vevőt kellékszavatossági igénye alapján?

 

A Vevő-az alábbi kellékszavatossági igénnyel élhet:

 • kicserélést kérhet, kivéve, ha az lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna,
 • illetve kérheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

 

Milyen határidőben érvényesítheti a Vevő kellékszavatossági igényét?

 

A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. de a Szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl vagy ha a Termék kellékszavatossági ideje kevesebb mint két év, úgy ezen időpontig, ezen túlmenően kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

 

Kivel szemben érvényesíthető a kellékszavatossági igény?

 

Vevő az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jog érvényesítésének?

 

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vevő igazolja, hogy a Terméket az Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy a Vevő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

Termékszavatosság

 

Milyen esetben élhet a Vevő a termékszavatossági jogával?

 

Ingó dolog (termék) hibája esetén a Vevő - választása szerint - az fent meghatározott jogát (kellékszavatosság) vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

Milyen jogok illetik meg a Vevőt termékszavatossági igénye alapján?

 

Termékszavatossági igényként a Vevő kizárólag a hibás termék kicserélését kérheti. Amennyiben a Termék csomagolásának egysége bármely módon részben vagy egészben megszűnt, s a Termék megromlott, az Eladóval szemben szavatossági igény nem érvényesíthető, Termék nem tekinthető hibásnak.

 

Milyen esetben minősül a Termék hibásnak?

 

A Termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

Milyen határidőben érvényesíthető a termékszavatossági igény?

 

Termékszavatossági igényt a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül lehet érvényesíteni. E határidő elteltével e jogosultság elveszik.

 

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

 

Termékszavatossági igényét kizárólag a Termék gyártójával vagy forgalmazójával (az Eladóval) szemben gyakorolhatja. A Termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vevőnek kell bizonyítania.

 

A gyártó / forgalmazó (Eladó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

 

A gyártó / forgalmazó (Eladó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a Terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a Termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

 

A gyártónak / forgalmazónak (Eladónak) a mentesüléshez elegendő a fentiek közül egy okot bizonyítania. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre vonatkozó kellékszavatossági igény a gyártóval szemben érvényesíthető.

 

A Vevőt nem illeti meg szavatossági jog azon hibák tekintetében, amelyekről a vásárláskor tudott vagy tudnia kellett, így például, ha a Termék kifejezetten sérült vagy hibás termékként került értékesítésre. Amennyiben valamely Terméket az Eladó sérült vagy hibás Termékként értékesít, úgy arra köteles a Termék leírásában felhívni a figyelmet. 

 

Jótállás

 

A szavatossággal kapcsolatos tájékoztatásra is figyelemmel, Eladó jótállási kötelezettsége alapján, a jótállás időtartama alatt a jótállást keletkeztető jognyilatkozatban vagy jogszabályban foglalt feltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért. Eladó mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A jótállás nem érinti a Vevő egyéb jogszabályból eredő jogait. Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet határozza meg a kötelező jótállás eseteit. Az ezen esetkörbe nem tartozó Termékek esetén az Eladó jótállást nem vállal. 

 

Kicserélés

 

A Vevő jogosult a Termékre jellemző hiba esetén a vásárlástól (átvételtől) számított három munkanapon belül csereigényt érvényesíteni. Eladó köteles a Terméket kicserélni, feltéve, hogy a Termék hibás.

 

Mi a viszonya a jótállásnak más szavatossági jogokkal?

 

A jótállás a szavatossági jogok (termék és kellékszavatosság) mellett érvényesül, alapvető különbség az általános szavatossági jogok és a jótállás között, hogy a jótállás esetén a fogyasztónak kedvezőbb a bizonyítási teher. A jótállás a szavatossági, kellékfelelősségi és termékfelelősségi jogokat nem érinti.

 

Mikor mentesül az Eladó a jótállási kötelezettsége alól? 

 

Az Eladó a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.  Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igény, illetve termékszavatossági és jótállási igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető, viszont a Vevőt a jótállásból fakadó jogok a szavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

A jelen ÁSZF-ben írt szavatossági és jótállási jogok gyakorlásának határideje attól a naptól kezdődik, amikor a Vevő a Terméket átveszi.

 

9. JOGORVOSLATOK 

 

Panasztétel az Eladónál 

 

A Termékkel, a Honlappal vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásokat, a Termékkel vagy a Webáruházzal kapcsolatos panaszokat az alábbi elérhetőségeken lehet előterjeszteni:

 

Személyesen: az Eladó az Üzletében

Telefonon: +36 30 7256193

E-mail: info@vagheggi.hu

 

Az írásbeli panaszt az Eladó a beérkezését követő harminc (30) napon belül köteles megvizsgálni, írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját az Eladó indokolni köteles.  A vásárlók könyve az Eladó Üzletében elérhető, az ide írott panaszokat az Eladó a fentiek szerint bírálja el, és 30 napon belül írásban válaszol.

 

Szóbeli panasz esetén azt Eladónak azt azonnal meg kell vizsgálnia, és szükség szerint orvosolnia kell. Ha a Vevő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az Eladó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát

a) személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Vevőnek átadni,

b) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a vevőnek legkésőbb a panaszra adott érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni,

c) egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozó szabályozás szerint köteles eljárni.

 

A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt Eladó köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

 

A panasz elutasítása esetén az Eladó a Vevőt írásban köteles tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a Vevő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy az Eladó a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

 

Eladó a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

 

Amennyiben az Eladó és a Fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

 

FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG

 

A Vevő panasszal fordulhat az illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. Közigazgatási ügyekben az alábbi fogyasztóvédelmi hatóságok járnak el:  

a) a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal),

b) a fővárosi és vármegyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: Vármegyeszékhely szerinti járási hivatal),

c) a Pest Vármegyei Kormányhivatal, valamint

d) a fogyasztóvédelemért felelős miniszter (Igazságügyi Minisztérium).

 

A Vármegyeszékhely szerinti járási hivatal feladatait Pest megyében a Pest Vármegyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala, a fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala látja el.

 

Közigazgatási hatósági ügyekben első fokon a járási hivatal, illetve a vármegyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Vármegyei Kormányhivatal jár el. Általános fogyasztóvédelmi hatóságként a járási hivatal jár el.

 

Az eljárást az fogyasztóvédelmi hatóság folytatja le, amelynek illetékességi területén:

 • a Fogyasztó lakóhelye, tartózkodási helye, ennek hiányában értesítési címe, illetve székhelye, telephelye, fióktelepe van, vagy 
 • az ügy tárgyát képező ingatlan fekszik,vagy
 • az ügy tárgyát képező tevékenységet gyakorolják vagy gyakorolni kívánják, vagy
 • a jogellenes magatartást elkövették.

 

 

A fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi az 1997. évi CLV törvényben („Fogyasztóvédelmi Törvény”) - a szerződés létrejöttére, érvényességére, joghatásaira és megszűnésére vonatkozó rendelkezések kivételével - a forgalmazással, szolgáltatásnyújtással, a gyermek- és fiatalkorúak védelmével, a fogyasztói csoporttal, a panaszkezeléssel, ügyfélszolgálattal, fogyasztóvédelmi referens foglalkoztatásával, valamint az Eladó válaszirat küldésére vonatkozó - békéltető testületi eljárásban fennálló – kötelezettségével összefüggő, a Fogyasztóvédelmi Törvényben és a végrehajtására kiadott jogszabályokban foglalt rendelkezések betartását, és eljár azok megsértése esetén.

 

Ezen túlmenően a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi a külön jogszabályban fogyasztóvédelmi rendelkezésként meghatározott rendelkezések betartását, és - ha a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény eltérően nem rendelkezik - eljár azok megsértése esetén.

 

A fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi a fogyasztói szerződés megkötésénél alkalmazott vagy e célból nyilvánosan megismerhetővé tett általános szerződési feltételeket abban a tekintetben, hogy azok nem tartalmaznak-e a jóhiszeműség és tisztesség követelményébe ütközően a szerződéses jogokat és kötelezettségeket egyoldalúan és indokolatlanul a fogyasztó hátrányára megállapító feltételt. A fogyasztóvédelmi hatóság a termék biztonságosságával és megfelelőségével kapcsolatos piacfelügyeleti feladat- és hatáskörét a Fogyasztóvédelmi Törvény a termékek piacfelügyeletéről szóló törvény, valamint számos egyéb jogszabály alapján gyakorolja.

 

A fogyasztói jogok megsértésének észlelése esetén, vagy bármely a hatóság jogkörébe tartozó egyéb jogsértéskor jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulni. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetées járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/

 

A fogyasztó fogyasztóvédelmi hatóság részére benyújtott kérelmének tartalmaznia kell:

 

a) a kérelemmel érintett vállalkozás (Eladó) nevét, valamint ha a fogyasztó rendelkezésére áll, székhelyének címét,

b) a feltételezett jogsértéssel érintett üzlet címét vagy a kifogásolt magatartás elkövetésének helyét,

c) a beadvány tárgyának rövid leírását a rendelkezésre álló dokumentumokkal alátámasztva, ideértve különösen a vállalkozásnak (Eladónak) a fogyasztó megkeresésére adott válaszlevelét, a szóbeli panaszról felvett jegyzőkönyvet, vagy postai úton benyújtott panasz esetében a feladás igazolását szolgáló dokumentumot

d) az ügyfél és képviselője azonosításához szükséges adatokat és elérhetőségét.

 

Bővebb információ http://fogyasztovedelem.kormany.huoldalon található.

 

Békéltető Testület eljárása 

 

A békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában - a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével - fogyasztónak minősül a – fogalmak körében meghatározott fogyasztókon  túlmenően az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

 

Amennyiben Eladó a Vevő panaszát elutasítja, úgy a Vevő jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a Békéltető Testület eljárása megindításának feltétele, hogy a Vevő az Eladóval előzőleg közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését.  Ha az Eladó nem vetette alá magát Békéltető Testület eljárásának így egyezség hiányában Békéltető Testület az ügy érdemében ajánlást tesz, ha a kérelem megalapozott.

 

Amennyiben Eladó az eljárás kezdetekor vagy legkésőbb a döntés meghozataláig nyilatkozatában a Békéltető Testület döntését magára nézve kötelezőként elismeri úgy a egyezség hiányában kötelezést tartalmazó határozatot hoz, ha a kérelem megalapozott,

 

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a Fogyasztó vagy az Eladó kérésére tanácsot ad a Fogyasztót megillető jogokkal és a Fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A békéltető testület eljárása a Fogyasztó kérelmére indul. 

 

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu 

 

Az eljárásra elsősorban a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,

b) a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás (Eladó) nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,

c) – ha a fogyasztó az illetékességet az Fgytv. 20. § (3) bekezdésére kívánja alapítani – a 20. § (1) és (2) bekezdése szerint illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,

d) a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,

e) a fogyasztó nyilatkozatát a 27. §-ban előírt feltétel teljesítéséről,

f) a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,

g) a testület döntésére irányuló indítványt,

h) a fogyasztó aláírását.

 

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás (Eladó) írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot a 27. §-ban előírt egyeztetés megkísérléséről. Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

 

A békéltető testületek elérhetőségét a jelen ÁSZF 1.sz. függeléke tartalmazza.

 

Online vitarendezési platform (OVR) és online vitarendezést segítő kapcsolati pontok

 

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot az 524/2013 EU rendelet alapján, amelyen keresztül a fogyasztóknak lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.  Az online vitarendezési platformon (OVR-platform) amennyiben panasza van egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét, ahol a Vevő közvetlenül az Eladóval tudja rendezni a problémát. Az OVR-platform értesíti az Eladót a Vevő kérelméről. Ha az Eladó hajlandó megbeszélni az ügyet, akkor az irányítópulton keresztül közvetlenül is üzenetet válthatnak egymással, küldhetnek egymásnak csatolmányokat (pl. a termékről készült fotókat) és az online megbeszélés időpontját is kitűzhetik.

 

Az online vitarendezési platform az ec.europa.eu/consumers honlapon, az alábbi linken érhető el magyar nyelven:

 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU 

 

Amennyiben nem sikerül a vitát rendezni, úgy egyéb vitarendezési megoldások itt találhatóak: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.consumer.rights#inline-nav-2 

 

Az Igazságügyi Minisztérium látja el a fogyasztói jogviták online rendezésének tagállami online vitarendezési kapcsolattartó pont feladatait. Ez azt jelenti, hogy a Felek az Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz tudnak fordulni mindazon kérdésekben, amelyekről a fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló 524/3013/EU rendelet (OVR-rendelet) rendelkezik.

 

Bírósági eljárás 

 

A Vevő jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

 

10. VEGYES RENDELKEZÉSEK

 

10.1 Az ÁSZF-re és értelmezésére a magyar jog az irányadó.

 

10.2 Amennyiben a Szerződés (ideértve a részét képező jelen ÁSZF-et is) bármely rendelkezése érvénytelen vagy jogszabályváltozás okán érvénytelenné válik, úgy az nem érinti a Szerződés további rendelkezéseinek érvényességét, kivéve, ha a Felek a Szerződést az érvénytelen rendelkezés nélkül nem kötötték volna meg. Amennyiben a Szerződés bármely rendelkezése érvénytelenné válik, úgy az érvénytelen rendelkezés helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései lépnek az érvénytelen rendelkezés helyébe.

 

Az Eladó magatartási kódexnek nem vetette magát alá. Az Eladónál nem áll rendelkezésre a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex.

 

10.3 A DIGITÁLIS ADATTARTALOM MŰKÖDÉSE, MŰSZAKI VÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

 

A Weboldalon megjelenő adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható.  Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva, kódolásukhoz processzorba épített hardveres támogatást használunk.  A bankkártyás fizetéshez használt rendszert nem az Eladó üzemelteti, ahhoz sem hozzáféréssel sem a rendszer működésére ráhatással nem rendelkezik, így a rendszer adatátviteléért működéséért, elérhetőségéért Eladó nem felel.

 

10.4 A TERMÉKEK LÉNYEGES TULAJDONSÁGAIRA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÁS

 

A Honlapon a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírások adnak tájékoztatást.

 

10.5 AZ ADATBEVITELI HIBÁK JAVÍTÁSA, FELELŐSSÉG A MEGADOTT ADATOK PONTOSSÁGÁÉRT ÉS VALÓSÁGÁÉRT 

 

A megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetőség van a bevitt adatok módosítására (a böngészőben a vissza gombra kattintva az előző oldal nyílik meg, így akkor is javíthatók a bevitt adatok, ha már a következő oldal jelenik meg). 

 

A Vevő felelőssége, hogy a megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, miután az így megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a Termék. A megrendeléssel a Vevő tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult a  hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárt és költséget áthárítani.  Az Eladó a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja..

 

10.6 ÍRÁSBELI KÖZLÉSEK

 

A Szerződéssel kapcsolatos kommunikáció és nyilatkozattétel során a Vevő által a megrendelésben megadott email címre megküldött értesítések, jognyilatkozatok a Vevővel közöltnek, a Vevő részére joghatályosan megküldöttnek minősülnek, mindaddig, amíg nem merül fel olyan körülmény, amely ezzel kapcsolatban ésszerű kétségeket ébreszt. A Vevő megrendelésben megadott email címéről megküldött értesítések, jognyilatkozatok a Vevő nyilatkozatának minősülnek, mindaddig, amíg nem merül fel olyan körülmény, amely ezzel kapcsolatban ésszerű kétségeket ébreszt.

 

10.7 IRÁNYADÓ JOG

 

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben Magyarország joga irányadó, különösen:

- 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről,

-2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről,

-2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről,

-151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról,

-45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól,

- 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól,

-az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/302 rendelete

 

Bármilyen, a jelen ÁSZF rendelkezéseivel kapcsolatban felmerülő jogvita esetén a hatályos polgári perrendtartási rendelkezések (2016. évi CXXX. törvény) irányadóak.

 

A jelen ÁSZF hatálybalépésnek napja: 2023. január 1. napja. Az 1. módosítás hatálybalépésének napja a közzététel napja.

 


 

1.sz. függelék

 

Baranya Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefonszáma: (72) 507-154

Fax száma: (72) 507-152

Elnök: Dr. Bodnár József

E-mail cím: kerelem@baranyabekeltetes.hu, info@baranyabekeltetes.hu

 

Bács-Kiskun Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-532

Fax száma: (76) 501-538

Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna

E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

 

Békés Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775

Fax száma: (66) 324-976

Elnök: Dr. Bagdi László

E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu; bmkik@bmkik.hu

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870

Fax száma: (46) 501-099

Elnök: Dr. Tulipán Péter

E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

 

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Elnök: Dr. Baranovszky György

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

Csongrád Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

Elnök: Dr. Horváth Károly

E-mail cím: info@csmkik.hu

 

Fejér Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

Elnök: Dr. Vári Kovács József

E-mail cím: fmkik@fmkik.hu; bekeltetes@fmkik.hu

 

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217

Fax száma: (96) 520-218

Elnök: Horváth László

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

 

Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.

Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745

Fax: 06-52-500-720

Elnök: Dr. Hajnal Zsolt

E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu

 

Heves Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

Fax száma: (36) 323-615

Elnök: Dr. Gordos Csaba

E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu

 

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszáma: (56) 510-610

Fax száma: (56) 370-005

Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit

E-mail cím: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

 

Komárom-Esztergom Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010

Fax száma: (34) 316-259

Elnök: Dr. Rozsnyói György

E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu

 

Nógrád Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

Telefonszám: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

Elnök: Dr. Pongó Erik

E-mail cím: nkik@nkik.hu

 

Pest Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.

Telefonszáma: 06-1-269-0703

Fax száma: 06-1-269-0703

Elnök: dr. Csanádi Károly

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

 

Somogy Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046

Elnök: Dr. Novák Ferenc

E-mail cím: skik@skik.hu

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180

Fax száma: (42) 420-180

Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

 

Tolna Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661

Fax száma: (74) 411-456

Elnök: Dr. Gáll Ferenc

E-mail cím: kamara@tmkik.hu

 

Vas Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszáma: (94) 312-356

Fax száma: (94) 316-936

Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán

E-mail cím: vmkik@vmkik.hu

 

Veszprém Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.

Telefonszáma: (88) 814-111

Fax száma: (88) 412-150

Elnök: Dr. Vasvári Csaba

E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

 

Zala Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszáma: (92) 550-513

Fax száma: (92) 550-525

Elnök: Dr. Molnár Sándor

E-mail cím: zmkik@zmkik.hu; zmbekelteto@zmkik.hu

 

Amennyiben a panaszos nem rendelkezik Magyarországon lakhellyel vagy tartózkodási hellyel úgy Ön az alábbi Békéltető Testülethez fordulhat: Budapesti Békéltető Testület (Fővárosi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület, cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Telefonszám: 06-1-488-2131

Fax: 06-1-488-2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

 


 

2.sz. függelék

 

Elállási nyilatkozat

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa el az alább megadott címre)

 

Címzett:  Vagheggi Kft. (1056 Budapest, Váci utca 81., IV. emelet)

 

Tisztelt Vagheggi Kft!

Alulírott kijelentem, hogy az ÁSZF és hatályos jogszabályok szerint ezennel gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék(ek) adásvételére irányuló szerződés tekintetében.

 

Szerződéskötés időpontja: ………………………………………… (év, hónap, nap)

A fogyasztó (Ön) neve:         …………………………………………………………………

A fogyasztó (Ön) címe:         …………………………………………………………………

Az átvétel időpontja:                              ………………………………………… (év, hónap, nap)

 

Vásárolt termék(ek) pontos megnevezése:

 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………

kelt,……………………………….

A fogyasztó (Ön) aláírása (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)