Adatvédelmi szabályzat

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT


1. FŐ FOGALMAK

1.1. Vagheggi Kft.: Vagheggi Korlátolt Felelősségű Társaság;

székhely: 1056 Budapest, Váci utca 81. IV. em.

telephely: 1134 Budapest, Dózsa György út 144-148. (”Üzlet”)

cégjegyzékszám: 01-09-998407

adószám: 24260765-2-41

e-mail: info@vagheggi.hu

telefon: +36 30 726193

A Vagheggi Kft. 2013. február 18. napja óta működő, Magyarországon törvényesen bejegyzett gazdasági társaság, mely főként illatszer kis- és nagykereskedelemmel, iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelemmel, egyéb termék ügynöki nagykereskedelmével, összefoglalóan kozmetikai termékek kis- és nagykereskedelmével, m.n.s. egyéb oktatással, m.n.s. személyi szolgáltatással, összefoglalóan szépségápolási képzések tartásával, valamint csomagküldő, internetes kiskereskedelemmel (”Webáruház”) foglalkozik.

1.2. Honlap: a www.vagheggi.hu címen elérhető és a Vagheggi Kft. által fenntartott és üzemeltetett honlap.

1.3. Webáruház: a Vagheggi Kft. által a Honlapon működtetett, online megrendeléseket rögzítő és teljesítő webes felület.

1.4. Felhasználók: a Honlap olvasói, látogatói, felhasználói, minden természetes vagy jogi személy vagy más jogalany, aki a Honlapot legalább egy alkalommal meglátogatja, megtekinti, a Honlapon regisztrál, hírlevélre feliratkozik vagy bármilyen, a Vagheggi Kft. által a Honlapon vagy másutt meghirdetett nyereményjátékon részt vesz (”Felhasználás”).

1.5. Ügyfelek: a Vagheggi Kft. -vel bármilyen termék tárgyában, akár az Üzletben, akár a Webáruházban kötött adásvételi szerződés vagy bármilyen más szerződés (”Szerződések”) alapján szerződéses jogviszonyban lévő ügyfelek, vásárlók, viszonteladók, üzleti partnerek.

1.6. ASZ: a jelen adatvédelmi szabályzat és annak mindenkori, hatályos változata;

1.7. Személyes adat: a természetes személy Felhasználóval vagy Ügyféllel kapcsolatba hozható adat, így különösen az érintett személyi igazolványban szereplő teljes vezeték- és keresztneve, személyazonosításra alkalmas azonosító adata, anyja neve, születési helye és ideje, állandó lakcíme, szállítási címe, e-mail címe, telefonszáma, egyéb, elektronikus kapcsolattartásra alkalmas adata, valamint az ezen adatokból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

1.8. Egyéb adat: a jogi személy és egyéb, nem természetes személy jogalany Felhasználóval vagy Ügyféllel kapcsolatba hozható adat, így különösen cégnév vagy egyéb elnevezés, cégjegyzékszám, adószám vagy más azonosításra alkalmas adat, székhely címe, szállítási címe, a képviselő vagy kapcsolattartó személy adatai, e-mail címe, telefonszáma, egyéb, elektronikus kapcsolattartásra alkalmas adata, valamint az ezen adatokból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

1.9. Adat: a Személyes adat és az Egyéb adat összessége;

1.10 Közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő, a Személyes adat fogalma alá nem eső adat;

1.11 Különleges adat: minden olyan adat, amely nem tartozik a Személyes adat, illetve az Egyéb adat körébe és ami egyébként Közérdekű adatnak sem minősül;

1.12 Adatkezelés: adatkezelésnek minősül az Adatokon vagy az Adatokkal végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen az Adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az Adatok további felhasználásának megakadályozása;

1.13 Adatkezelő: az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az Adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja;

1.14 Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszerektől és eszközöktől, valamint az alkalmazás helyétől;

1.15 Adatfeldolgozó: az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az Adatkezelő megbízásából Személyes adatok feldolgozását végzi;

1.16 Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;

1.17 Adattovábbítás: Adat meghatározott harmadik személy részére történő hozzáférhetővé tétele;

1.18 Hozzájárulás: a Felhasználó vagy Ügyfél akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja az Adatok teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez. Megfelelő tájékoztatásnak minősül a jelen ASZ Honlapon történő közzététele és az ASZ módosításának a jelen ASZ 2.4 pontjában foglaltak szerinti közlése;

1.19 NAIH határozat: a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (”NAIH”) NAIH-87207/2015. számú határozata, amellyel a NAIH a Vagheggi Kft.-t, mint adatkezelőt nyilvántartásba vette;

1.20 Hírlevél: a Vagheggi Kft. által a Felhasználóknak, illetve az Ügyfeleknek meghatározott időközönként elektronikus formában kiküldött és a Vagheggi Kft. által forgalmazott termékekről, illetve az általa nyújtott szolgáltatásokról, esetleges akciókról stb. szóló tájékoztató anyag;

1.21 DM levél: a Vagheggi Kft. által a Felhasználóknak, illetve az Ügyfeleknek meghatározott időközönként postai levél formában kiküldött és a Vagheggi Kft. által forgalmazott termékekről, illetve az általa nyújtott szolgáltatásokról, esetleges akciókról stb. szóló tájékoztató anyag, melyre egyebekben a Hírlevélre vonatkozó szabályok vonatkoznak.

2. AZ ASZ HATÁLYA, AZ ASZ RENDELKEZÉSEINEK ELFOGADÁSA

2.1 A jelen ASZ a Felhasználók és az Ügyfelek Adatainak kezelésére, felhasználására, tárolására (”Adatkezelés”) vonatkozó szabályokat tartalmazza.

2.2 Az Adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjog tiszteletben tartása érdekében a jelen ASZ célja az Adatkezelésre vonatkozó adatkezelési elvek és szabályok meghatározása. A jelen ASZ a hatálybalépés napján lép hatályba. A hatálybalépés napja a jelen ASZ a Honlapon történő közzétételének napja, azaz 2015. július 20. napja. Az ASZ rendelkezései a hatálybalépés napjától valamennyi Felhasználóra és Ügyfélre vonatkoznak.

2.3 A Vagheggi Kft. fenntartja magának a jogot az ASZ módosítására. A Vagheggi Kft. biztosítja, hogy a hatályos ASZ a Honlapon folyamatosan elérhető legyen. Az ASZ-nak mindenkor tartalmaznia kell a hatálybalépésének napját. Valamennyi Felhasználó és Ügyfél elfogadja, hogy az Adatkezelésre az Adatkezelés napján hatályos ASZ rendelkezései az irányadóak. Az ASZ módosítása esetén a Vagheggi Kft. köteles jól látható módon jelölni az ASZ szövegében a módosításokat és jelezni ezen módosítások hatálybalépésének napját.

2.4 A Felhasználók a Felhasználással, az Ügyfelek az adott Szerződés megkötésével, kifejezett írásbeli tudomásul vétel nélkül is, tudomásul veszik és kifejezetten elfogadják a jelen ASZ rendelkezéseit, egyben úgy nyilatkoznak, hogy az ASZ szabályait elolvasták, megértették és elfogadták.

3. AZ ADATKEZELÉS ELVEI

3.1 Az Adatkezelés biztonsága: A Vagheggi Kft. az Adatokat bizalmasan kezeli és tiszteletben tartja a Felhasználók és az Ügyfelek információs önrendelkezési jogát. A Vagheggi Kft. megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és a jelen ASZ-ben kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Jogszabályokban foglalt kógens szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelésre kizárólag a Vagheggi Kft. tulajdonosai, vezető tisztségviselői és a Vagheggi Kft.-vel munkaviszonyban álló munkavállalói – vagy külön szerződéses kikötés esetén – megbízottja vagy (al)vállalkozója jogosult. Utóbbi két esetben mind a megbízási, mind a(z al)vállalkozási szerződésben a Vagheggi Kft.-vel szerződő felet köteleztetni kell a jelen ASZ-ben foglalt rendelkezések betartására, ezen rendelkezések megszegése esetén pedig a jogi következményekre. A Vagheggi Kft. az Adatkezelés során Adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

3.2 Az Adatkezelés jogalapja: Az Adatkezelésre csak a Felhasználó vagy Ügyfél önkéntes hozzájárulása vagy jogszabály(ok) által elrendelt kötelező adatszolgáltatás esetében kerül sor. A Vagheggi Kft. Adatot csak a Felhasználó illetve Ügyfél önkéntes megadásával kezel. A Vagheggi Kft. az általa kezelt Adatokat - a hatóságok vagy más állami szervek részére elrendelt kötelező adatszolgáltatás esetét kivéve - harmadik személynek csak a Felhasználó vagy Ügyfél előzetes engedélyével adja ki. Az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt a Vagheggi Kft. minden egyes adatkérés esetén megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, kötelezettsége, továbbá azt is, hogy az adatkérés valamennyi kért adat vonatkozásában jogilag megalapozott-e.

3.3 Az Adatkezelés célhoz kötöttsége: Adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az Adatkezelésnek valamennyi adatkezelési esemény során meg kell felelnie e célnak. Csak olyan Adat kezelhető, amely az Adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. A Vagheggi Kft. által a Felhasználótól illetve az Ügyféltől kért Adat az Adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges Adatok körét öleli fel.

3.4 Az Adatkezelés célja: az Adatkezelés célja, hogy a Vagheggi Kft. a Felhasználók és az Ügyfelek irányában fennálló, jogszabályon vagy valamely Szerződésen alapuló jogait és kötelességeit gyakorolja, a Felhasználókat és az Ügyfeleket azonosítsa, egymástól megkülönböztesse, a Felhasználók, valamint az Ügyfelek adatait statisztikai célokra és hirdetési tevékenysége során felhasználja, a Felhasználók, valamint az Ügyfelek részére reklámüzeneteket küldjön, továbbá ellenőrizze a Vagheggi Kft. által a Felhasználóknak és az Ügyfeleknek nyújtott szolgáltatások színvonalát.

3.5 Az Adatok tárolása: A Vagheggi Kft. megteszi mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek az Adatok biztonságos tárolásához, az illetéktelen személyek által történő felhasználás megakadályozásához, így különösen hozzáférés megakadályozásához, jogosulatlan továbbításhoz, nyilvánosságra hozatalhoz, megváltoztatáshoz vagy törléshez szükségesek.

3.6 A Felhasználó illetve Ügyfél tájékoztatása: A Felhasználó illetve az Ügyfél kérelmére a Vagheggi Kft. kizárólag e-mailben ad tájékoztatást a Felhasználónak illetve az Ügyfélnek a saját Adata kezelésének céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá az esetleges Adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A Felhasználó illetve az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Vagheggi Kft. harmadik fél Felhasználónak, Ügyfélnek vagy sem Felhasználónak, sem Ügyfélnek nem minősülő harmadik személynek – az állami hatóságnak történő adatközlés esetét kivéve – más Felhasználó vagy Ügyfél Adatát nem köteles és nem is jogosult kiadni.

3.7 Szabad adatkezelés: Valamennyi Felhasználó és Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Vagheggi Kft. jogosult a Felhasználó, illetve az Ügyfél ún. szabadon fellelhető Adatait, azaz a nyilvános állami vagy más adatbázisokban fellehető Adatait szabadon, a Felhasználó engedélye nélkül kezelni.

3.8 Különleges adat kezelése: a Vagheggi Kft. különleges adatot a Felhasználóktól illetve az Ügyfelektől nem kér és nem kezel.

3.9 Az Ön személyes adatainak védelme a Vagheggi Kft. és partnerei számára kiemelt fontosságú. A weboldalunk használata közben megadott, azonosításra alkalmas, személyes jellegű adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényben lévő magyar adatvédelmi előírásoknak (2011. évi CXII. törvény). Az Ön adatait bizalmasan kezeljük és harmadik fél számára nem továbbítjuk. kivéve, ha ez a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen (pl. posta, futárszolgálat). Munkatársaink, partnereink és szolgáltatóink titoktartási kötelezettséggel tartoznak felénk.

4. ADATKEZELÉS

4.1 A Vagheggi Kft. a Felhasználókról és az Ügyfelekről semmilyen, általuk meg nem adott adatot nem gyűjt, ugyanakkor a Felhaszálók illetve az Ügyfelek igényeinek jobb kiszolgálása érdekében a Felhasználó illetve Ügyfél számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t helyezhet el. A cookie-t a Felhasználó illetve Ügyfél képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.

4.2 A Felhasználók tudomásul veszik, hogy a Honlap bizonyos tartalmai, funkciói, nyereményjátékok stb. csak regisztrált Felhasználók számára érhetők el. A Felhasználónak a regisztráció során kötelezően meg kell adnia a következő Adatait: a Felhasználás helye (ország, város, kerület), a Felhasználó Személyes adatai vagy Egyéb adatai, illetve azok meghatározott köre. A Felhasználó az Adatkezeléshez való hozzájárulását a Honlapon történő regisztrációhoz automatikusan megadja a Vagheggi Kft. mint Adatkezelő részére. A regisztráció csak a Kötelező
adatok megadásával lehetséges, ezért a Felhasználó tudomásul veszi, hogy ha nem adja meg valamennyi Kötelező adatát, a regisztrációja sikertelen.

4.3 Az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy valamely Szerződés megkötése előtt, illetve megkötése során köteles a Vagheggi Kft. által meghatározott Személyes adatait vagy Egyéb adatait, illetve azok meghatározott körét megadni. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy ha a Szerződés bármilyen ok miatt nem jön létre, a Vagheggi Kft. az általa megadott Személyes és/vagy Egyéb adatokat marketing- és statisztikai célokra jogosult felhasználni.

4.4 Regisztrációhoz kötött Felhasználás esetén a Felhasználó az Adatait bármikor módosíthatja vagy törölheti a Bejelentkezés menüpont ”Saját profilom” szekciójában. Az Adatok kezelésének időtartama ebben az esetben a regisztráció törléséig tart, azonban a Felhasználó tudomásul veszi, hogy Adatait a Vagheggi Kft. kizárólag saját statisztikai- és marketingcéljaira a továbbiakban is felhasználhatja.

4.5 A Felhasználónak lehetősége van Hírlevelekre történő feliratkozásra. A Felhasználó az Adatkezeléshez való hozzájárulását a hírlevélre történő feliratkozással adja meg. A feliratkozás során a Felhasználó a Vagheggi Kft. által meghatározott Személyes adatait vagy Egyéb adatait, illetve azok meghatározott körét adja meg. A Felhasználó a hírlevelekre történő feliratkozás során megadott Adatait bármikor módosíthatja, illetve véglegesen leiratkozhat a "Leiratkozás a hírlevélről" gombra kattintva. Az Adatok kezelésének időtartama a leiratkozásig tart, azonban a Felhasználó tudomásul veszi, hogy Adatait a Vagheggi Kft. kizárólag saját statisztikai- és marketingcéljaira a továbbiakban is felhasználhatja.

4.6 A Felhasználó illetve az Ügyfél bármikor tájékoztatást kérhet Adatai kezeléséről, valamint kérheti Adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését. A Vagheggi Kft. a Felhasználó illetve az Ügyfél kérelmére, legkésőbb 10, azaz tíz munkanapon belül tájékoztatást ad a Felhasználónak illetve az Ügyfélnek az általa kezelt felhasználói- illetve ügyféladatról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról.

4.7 Az Adatot a Vagheggi Kft. törli, ha az Adat kezelése esetlegesen jogellenes, a törlést a Felhasználó illetve az Ügyfél kifejezetten kéri vagy ha az adatkezelés célja megszűnt.

5. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS

5.1 A jelen ASZ a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően készült, különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényre (”Adatvédelmi törvény”), a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényre, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvényre, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényre, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényre, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényre, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényre (”Ptk.”,”Jogszabályok”). A jelen ASZ-ben nem szabályozott kérdésekre a Jogszabályok és az egyéb, a Felhasználás vagy a Szerződés megkötésének napján hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

6. VEGYES RENDELKEZÉSEK

6.1 A jelen ASZ értelmezésére a magyar jog az irányadó.

6.2 A jelen ASZ bármely rendelkezésének esetleges érvénytelensége az ASZ többi részének érvényességét nem érinti.

6.3 A Felhasználó illetve az Ügyfél adatkezelési panasza esetén a NAIH-hoz fordulhat (elérhetőségek: postacím: 1530 Budapest, Pf. 5., székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, telefon: 0036-1-391-1400, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap cím: www.naih.hu).

6.4 Bármilyen, a Felhasználó vagy az Ügyfél és a Vagheggi Kft. között az Adatkezeléssel vagy a jelen ASZ-ben foglaltakkal kapcsolatban felmerülő jogvita esetén a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék rendelkezik kizárólagos illetékességgel.

A jelen ASZ kelte és hatályba lépésének napja: Budapest, 2023. július 1. napja.

 

SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ


SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ

1. Általános információk
Az Vagheggi Kft.. (székhely: 1056 Budapest, Váci utca 81., IV. emelet), mint a személyes adatok kezelője, elkötelezett a felhasználók személyes adatainak védelme és az erről szóló szabályozás betartása iránt a jelenleg hatályos jogszabályok, különösképpen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete, továbbiakban GDPR értelmében.

A jelen tájékoztató (továbbiakban „Személyes adatok kezeléséről szóló tájékoztató”) célja, hogy tájékoztassa a szolgáltatásaink felhasználóit és/vagy ügyfeleinket (továbbiakban „felhasználó”) azoknak az információknak a gyűjtésével, használatával és terjesztésével kapcsolatos eljárásokról, amelyeket a felhasználó ad meg számunkra a jelen honlapon keresztül, illetve az asztali gépekhez és laptopokhoz biztosított alkalmazásokon („Platformok”) keresztül, és/vagy azon adatgyűjtések alkalmával, amelyeket az ügyfél által tőlünk kért szolgáltatások és termékek alkalmával végzünk el.

A jelen Személyes adatok kezeléséről szóló tájékoztató (a Szabályokkal és feltételekkel, esetleges más dokumentumokkal együtt, amelyekre a jelen Tájékoztatóban hivatkozunk, illetve a Cookie-ról szóló tájékoztatóval együtt) meghatározza azon alapokat, amelyekkel feldolgozásra kerülnek azok a személyes adatok a jelenleg hatályos jogszabályok, különösképpen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete, továbbiakban GDPR értelmében, amelyeket az Ügyfelektől gyűjtünk be, vagy amelyeket az ügyfél ad meg számunkra. Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a következő információkat, hogy megértse a személyes adatok kezelésére vonatkozó szempontokat és eljárásokat, illetve a személyes adatok kezelésének módjait.

A jelen Személyes adatok kezeléséről szóló tájékoztató (amennyiben szükséges, a Szabályokkal és feltételekkel, esetleges más dokumentumokkal együtt, amelyekre a jelen Tájékoztatóban hivatkozunk, illetve a Cookie-ról szóló tájékoztatóval együtt) a mai naptól kezdődően alkalmazandó az adatkezelésre a már regisztrált felhasználók és/vagy ügyfelek esetében, akiktől már megkaptuk a kezelésre vonatkozó beleegyezést az előzőekben hatályos törvények értelmében.


2. Milyen információkat gyűjtünk a felhasználónál és mennyi ideig tároljuk ezeket az adatokat?
(Személyes adatok a GDPR 4., 5., 13. és 44. cikke értelmében)

A következő adatok begyűjtésére és kezelésére vagyunk jogosultak:
- Családi név és utónév
- Email cím

2.1. Felhasználó által adott információk: A felhasználó a személy azonosításához szükséges adatokat („Személyes adatok”) is tartalmazó információkat ad át számunkra akkor, amikor használja a Platformjainkat, illetve a Platformokon található nyomtatványok kitöltése során, amikor részt vesz az egyik programunkon, promóciónkon vagy felmérésünkön, amikor telefonon, e-mailben vagy más módon veszi fel velünk a kapcsolatot, amikor problémát jelez a Platformjainkkal kapcsolatban és/vagy megbízást ad számunkra, vagy szolgáltatást és termékek kér tőlünk.

A Személyes adatok az alábbiakat foglalhatják magukban:
- A Platformjainkon kínált szolgáltatás és termékek nyilvántartásba vételéhez előírt információk vagy általunk nyújtott egyéb szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez szükséges információk, mint név, e-mail cím, születési idő, nem, mobiltelefon szám és jelszó. Mindezeknek a mezőknek a kitöltése kötelező. A Vagheggi Kft.. nem tudja a Platformjain kínált szolgáltatásokat nyújtani, ha a kért információkat nem kapja meg, és ennek következtében a felhasználó nem tudja regisztrálni a saját felhasználói fiókját a mi Platformjainkon, vagy kérni a részvételét a programokon és képzéseken;
- Fénykép;
- Postacím;
- Rövid önéletrajz;
- Felhasználó és közöttünk lefolytatott levelezés összegzése;
- Platformjainkon tett látogatásai és azon források leírása, amelyekbe belépett;
- Válaszok az esetleges felmérésekre vagy kérdőívekre, mint például recenziók az eseményekre és a képzésekre vonatkozóan. Ezeket az információkat elemzésekre és a felhasználók jobb megértésére használjuk fel;
- Azon pozícióra vonatkozó információk, amikor a beleegyezését adta a hivatkozott adatok gyűjtéséhez és kezeléséhez; útlevél, járművezetői engedély, személyazonosító igazolvány és egyéb, hasonló dokumentum, amelynek a benyújtásába a felhasználó beleegyezett.

2.2. Automatikusan gyűjtött adatok

2.2.1. Amennyiben a felhasználó a közösségi médián található hitelesítési eljárásokkal iratkozik fel, a Vagheggi Kft. hozzáfér meghatározott személyes adatokhoz (például családi név, utónév, fénykép, e-mail, Facebook ismerősök száma, stb.) a felhasználó közösségi média fiókjában, a közösségi média ezen platformjain alkalmazandó használati feltételek alapján. Ezen túlmenően begyűjthetjük a felhasználó bizonyos Személyes adatait akkor, amikor harmadik személyek közösségi mediájával kommunikál például egy „Like” jellel.

2.2.2. Ami a Platformjainkon tett minden egyes látogatást illeti, a hatályos törvények értelmében, és amennyiben szükséges, a felhasználó beleegyezésével, adatokat gyűjthetünk a használatban levő berendezésekre és a hálózatra vonatkozóan, amelyekre fellép akkor, amikor a szolgáltatásainkat használja. A következő információk tartoznak ide: IP cím, login információk, keresőoldal típusa és verziója, keresőoldal plug-injeinek típusa és verziója, operációs rendszer és platform, hirdetési azonosító, információk a látogatásról, mint URL „clickstream” a Platformjainkhoz vagy a Platformjainktól, megjelenített vagy keresett termékek, letöltési hibák, meghatározott oldalakon a látogatások időtartama, interakciók az oldalakon, és bármely telefonszám, amelyről a BackOffice-ünket hívta. Ezeket az információkat különböző technológiák felhasználásával gyűjtjük, többek között cookie-kkal (további információkért olvassa el a Cookie-ról szóló tájékoztatónkat).

2.3. Adatok megőrzése

2.3.1. Az alábbi, 2.3.2 pontban foglalt Személyes adat kategóriák kivételével, a Személyes adatokat a velünk fennálló kapcsolat ideje alatt, és a személyes adatok megőrzésére vonatkozó, hatályos jogszabályok értelmében őrizzük meg.

2.3.2. A következő Személyes adat kategóriákat különböző ideig kell megőrizni:
- A Pénzügyi adatok (pl. kifizetések, visszatérítések, stb.) az alkalmazandó adójogszabályokban és könyvelésről szóló jogszabályokban foglaltak szerint kerülnek megőrzésre.

3. Hogyan használjuk az Ügyféltől begyűjtött információkat?
(Személyes adatok kezelésének jogszerűsége és hozzájárulás a személyes adatok kezeléséhez a GDPR 6. és 7. cikkei értelmében)

A GDPR 6. és 7. cikkei értelmében a Személyes adatok jogszerű kezelése az alábbi célokkal történik:

3.1. Eleget teszünk a Felhasználó és közöttünk létrejött szerződésekből eredő kötelezettségeinknek, és biztosítjuk a Felhasználó részére a kért információkat és szolgáltatásokat, beleértve a termékek megvásárlását; amennyiben az adatok kezelése szükséges a kölcsönösen vállalt szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez.

3.2. Szolgáltatásokkal kapcsolatos információkat küldünk e-mailben és/vagy szöveges üzenetben és/vagy bármely más kommunikációs eszköz révén; amennyiben az adatok kezelése szükséges a kölcsönösen vállalt szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez és/vagy az adatok kezelése a felhasználó beleegyezésével történik.

3.3. Engedélyezzük a szolgáltatásainkhoz való hozzáférést és biztosítjuk az Ügyfél számára, hogy beszéljen a Vagheggi Kft. munkatársaival; amennyiben (i) az adatok kezelése szükséges a kölcsönösen vállalt szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez, (ii) amennyiben az adatok kezelése a felhasználó beleegyezésével történik és/vagy (iii) amennyiben szükséges a törvény által előírt jogok biztosításához, gyakorlásához és védelméhez.

3.4. Biztosítjuk (i) az alkalmazandó törvények, (ii) az Általános használati feltételek és (iii) a Személyes adatok kezeléséről szóló tájékoztató betartását. Ez az adatkezelés szükséges (i) a kölcsönösen vállalt szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez és/vagy (ii) szükséges a törvény által előírt jogok biztosításához, gyakorlásához és védelméhez.

3.5. A hatályos jogszabályok értelmében és a felhasználó beleegyezésével küldünk marketing anyagokat és a szükséges információkat a kért szolgáltatások nyújtásának megkönnyítésére, javaslatokat és utasításokat a szolgáltatásainkhoz kapcsolódó termékekről és szolgáltatásokról, amelyek érdekelhetik a felhasználót. Ezen túlmenően az adatokat a felhasználó irányítására is felhasználjuk, hogy megjelenjenek a hirdetéseink a közösségi média platformjain. Részletesebb információk találhatók ezen funkciókról és a felhasználótól kapott adatokról harmadik személyek közösségi média platformjainak ide tartozó területein. Ez az adatkezelés a felhasználó beleegyezésén és/vagy a mi jogos érdekeinken alapul (azaz, hogy célirányos reklámot küldjünk részére).

3.6. Tájékoztassuk a felhasználót a szolgáltatásainkban bekövetkezett esetleges változásokról. Ez az adatkezelés szükséges (i) a kölcsönösen vállalt szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez és/vagy (ii) szükséges a törvény által előírt jogok biztosításához, gyakorlásához és védelméhez.

3.7. Lehetővé tegyük a hazsnálók részére, hogy részt vegyenek a szolgáltatásaink interaktív funkcióiban, amennyiben ezt választják. Ez az adatkezelés szükséges (i) a kölcsönösen vállalt szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez és/vagy (ii) az adatok kezelése a felhasználó beleegyezésével történik.

3.8. Biztonságban tartsuk a Platformjainkat. Ez az adatkezelés (i) a jogos érdekeinken alapul (biztosítsuk a Platformjaink biztonságát), (ii) szükséges a törvény által előírt jogok biztosításához, gyakorlásához és védelméhez és/vagy (iii) a törvény által előírt kötelezettségeink szerint kell teljesíteni.

3.9. Eleget tegyünk a törvény által előírt kötelezettségeinknek.

4. Kik a felhasználótól begyűjtött Információk címzettjei, és milyen célra kerülnek az információk továbbküldésre?
(Személyes adatok a GDPR 13. és 44. cikke értelmében)

4.1. A jelen Személyes adatok kezeléséről szóló tájékoztatóban megjelölt célok elérésére kaphatunk és küldhetünk információkat a felhasználóval kapcsolatban (ideértve a személyes adatokat is), amennyiben a felhasználó valamelyik általunk, vagy az adatkezelők és az adatkezelők megbízottai által kezelt Platformot használja.

4.2. Ezen túlmenően felhívjuk a figyelmet arra a tényre, hogy amennyiben a felhasználó úgy határoz, hogy megosztja velünk az információkat, ideértve a Személyes adatokat is, a kereskedelmi partnereinkkel fennálló szolgáltatások révén, a jelen Személyes adatok kezeléséről szóló tájékoztatón kívül alkalmazásra kerülnek a felhasználónál a kereskedelmi partnereink adatkezelési politikái és/vagy személyes adatok kezeléséről szóló tájékoztatói is. Felügyeljük a kereskedelmi partnereink által az ő platformjaikon begyűjtött információk gyűjtését és/vagy kezelését.

5. Közösségi média platformokra szánt és az e-mailben és/vagy SMS-ben küldött körleveleinkben megjelenő hirdetések
(Személyes adatok a GDPR 13. és 44. cikke értelmében)

A hatályos jogszabályok értelmében és a felhasználó beleegyezésével felhasználhatjuk a Platformjainkon megadott információkat elektronikus direkt marketing célokra (például (i) eseményeinkkel kapcsolatos
hírlevelek, vagy egyéb tájékoztatók küldése, amelyekről úgy gondoljuk, hogy érdekelhetik az ügyfeleket vagy (ii) azon reklámok bemutatása a felhasználó részére, amelyeket a közösségi média platformjain vagy harmadik személyek weboldalain történő megjelenítésre szánunk).
Elektronikus marketing kommunikációkkal kapcsolatos információk: a megadott hozzájárulás bármikor visszavonható azzal, hogy (i) kitörli a felhasználói fiókban található, ide vonatkozó mezőben levő jelet, (ii) minden, Vagheggi Kft. által a felhasználónak küldött tájékoztatóban található leiratkozási linkre kattint vagy (iii) felveszi velünk a kapcsolatot az alábbi, 13. pontban megjelölt címeken.

Hirdetésekkel és célzott tartalmakkal kapcsolatos információk:

A közösségi médiákon (például Facebook és Instagram): bármikor eljárhat a hozzájárulás visszavonásában azzal, hogy konfigurálja a hirdetésekre vonatkozó beállításokat a közösségi média fiókjában.

6. Átadásra kerülnek a felhasználó adatai? Hogyan és hova?
A felhasználó Személyes adatait az Európai Unióban („EU”) használjuk fel és nem küldjük el az adatokat EU-n kívüli országokba.

7. Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját személyes adataira vonatkozóan?
(GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20. és 21. cikkei értelmében)

7.1. Amennyiben a törvény lehetővé teszi, a felhasználó jogosult egy példányt kapni a birtokunkban levő Személyes adatokról, illetve kérheti annak megerősítését, hogy folyamatban van-e a személyes adatainak kezelése vagy sem, és ebben az esetben jogosult az adatokhoz hozzáférni a GDPR 15. cikke értelmében. Mielőtt a felhasználó kérdésére válaszolnánk, megkérhetjük a felhasználót, hogy (i) ellenőrizze a saját személyazonosságára vonatkozó adatokat és (ii) adjon meg további részleteket, hogy jobban meg tudjuk válaszolni a kérdését. Megpróbálunk a lehető legrövidebb racionális időn belül válaszolni. Amennyiben a felhasználó szeretné ezen jogát gyakorolni, fel kell vennie a kapcsolatot velünk az alábbiakban megadott címek egyikén (lásd 13. pont).

7.2. A felhasználó jogosult a saját Személyes adatait frissíteni, kiegészíteni és átalakítani névtelenül, vagy törölni azzal, hogy felveszi velünk a kapcsolatot az alábbiakban megadott címek egyikén (lásd 13. pont). A felhasználó bármikor megszüntetheti a saját online fiókját és jogosult megtagadni a hozzájárulást a saját Személyes adatainak kezeléséhez.
Néhány esetben megőrizhetünk a felhasználóval kapcsolatban néhány információt, amennyiben ezt a törvény előírja, vagy amennyiben egyéb, jogszerű célokra szükségesek. Például, amennyiben úgy véljük, hogy a felhasználó csalást követett el vagy megszegte az Általános használati feltételeinket, határozhatunk arról, hogy megőrzünk néhány információt, hogy elkerüljük a Platformjainkon alkalmazandó jogszabályok kijátszását.

7.3. Amennyiben a felhasználó úgy véli, hogy megsértették a jogait, jogosult panaszt benyújtani az illetékes adatvédelmi hatósághoz vagy törvényes útra terelni a jogsértést.

7.4. A felhasználó ezen túlmenően jogosult az őt érintő, és az általa részünkre megadott Személyes adatokat megkapni szerkesztett, általánosan használt formában és olvashatóan, illetve ezeket az adatokat tovább küldeni egy másik adatkezelő részére.

8. Cookie-k és hasonló technológiák
Részletesebb információkat a Cookie-król szóló tájékoztatónk tartalmaz.

9. Link más weboldalakhoz és közösségi médiákhoz
A Platformjaink időszakonként tartalmazhatnak linkeket más, a hálózatunkhoz kapcsolódó weboldalakhoz vagy hirdetőkhöz és leányvállalatokhoz. Amennyiben a felhasználó rákattint ezen weboldalak linkjére, nem szabad elfeledkeznie arról, hogy ezek a weboldalak saját szabályozásokkal rendelkeznek a személyes adatok kezelésére vonatkozóan, és mi nem vállalunk semmilyen felelősséget ezen szabályozásokkal és politikákkal kapcsolatban. Mindig el kell olvasni ezeket a szabályozásokat azelőtt, hogy elküldik a Személyes adatokat ezekre a weboldalakra.

10. Személyes adatok kezeléséről szóló tájékoztató módosításai
Minden a Személyes adatok kezeléséről szóló tájékoztatóban a jövőben elvégzett módosítást közzéteszünk a jelen oldalon. Amennyiben előírt, tájékoztatjuk erről a felhasználókat, vagy kérjük a hozzájárulásukat. Kérjük a felhasználót, hogy rendszeresen olvassa el ezt az oldalt azon esetleges frissítések vagy módosítások miatt, amelyeket a Személyes adatok kezeléséről szóló tájékoztatóban végeztünk el.

11. Értesítési címek és Személyes adatok védelméért felelős személy
Amennyiben a felhasználó bármikor szeretné velünk felvenni a kapcsolatot, hogy gyakorolja a vonatkozó jogait vagy kérdéseket tegyen fel a Személyes adatokra vonatkozóan, ezt a követező címen teheti meg: info@vagheggi.hu;

12. Adatvédelmi kötelezettségek
A Vagheggi Kft. minden alkalmazottja és tanácsadója köteles titoktartási szerződést aláírni és elvégezni a kötelezően előírt képzéseket a titoktartásra és az adatkezelésre vonatkozóan, illetve a Magatartási kódexünkkel kapcsolatos képzést. A Vagheggi Kft. Magatartási kódexe specifikusan megjelöli az adatvédelemre vonatkozó felelősséget és előírt magatartást.

13. Másodlagos adatfeldolgozók igénybevétele
A Vagheggi Kft. csoport társaságai közvetlenül végzik azon adatok feldolgozásának nagy részét, amelyek szükségesek a szolgáltatások nyújtásához. Ugyanakkor igénybe veszünk néhány külső munkatársat („Adatfeldolgozó”), akik segítenek bennünket ezen szolgáltatásoknál. Minden Adatfeldolgozónak át kell mennie egy szigorú kiválasztási eljáráson, amelynek célja a műszaki kompetenciák és a kapacitás biztosítása, hogy megfelelő szinten garantálja a biztonságot és az adatvédelmet. A GDPR szabályozás szerint az Adatkezelőknek és az Adatfeldolgozóknak rendelkezniük kell a megfelelő műszaki és szervezeti feltételekkel, hogy biztosítsák a kockázatnak megfelelő biztonsági szintet. A felhasználó elkérheti az Adatfeldolgozók teljes listáját a jelen Tájékoztató 13. pontjában megjelölt elektronikus postacímre küldött mailben.

A jelen adatkezelési tájékoztató 2023. július 1. napján került frissítésre.