új időpontok gépi bőrdiagnosztikára!×
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, HATÁLY

1.1 A jelen Általános Szerződési Feltételek (”ÁSZF”) a www.vagheggi.hu honlapot (”Honlap”) olvasó, megtekintő, látogató és használó felhasználókra (”Felhasználók”) vonatkozó szabályokat, továbbá a Vagheggi Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 1056 Budapest, Váci utca 81., IV. emelet; telephely: 1141 Budapest, Egressy út 8. (”Üzlet”),cégjegyzékszám: 01-09-998407, adószám: 24260765-2-41,(”Vagheggi Kft.”), e-mail: info@vagheggi.hu, telefon: 0036-30-725-6193 ) akár az Üzletben, akár a Honlapon működő webáruházban (”Webáruház”) kötött adásvételi szerződés (”Adásvételi szerződés(ek) vagy bármilyen más szerződés (”Szerződések”) alapján szerződéses jogviszonyban lévő ügyfelekre, vásárlókra, viszonteladókra, üzleti partnerekre (”Ügyfelek”) vonatkozó szabályokat tartalmazza. A Honlap üzemeltetője a Vagheggi Kft.

A jelen ÁSZF a szakmája, üzleti tevékenysége, önálló foglalkozása körén kívül eljáró természetes személyre, mint Lakossági ügyfélre egyes pontokban eltérő feltételeket tartalmaz a szakmai képesítéssel rendelkező természetes személyekre, mint Szakemberekre vonatkozóakhoz képest.

1.2 A Vagheggi Kft. 2013. február 18. napja óta működő, Magyarországon törvényesen bejegyzett gazdasági társaság, mely főként illatszer nagykereskedelemmel, egyéb termék ügynöki nagykereskedelmével - összefoglalóan szépségipari termékek nagykereskedelmével - m.n.s. egyéb oktatással, m.n.s. személyi szolgáltatással valamint csomagküldő, internetes kiskereskedelemmel foglalkozik.

1.3 A jelen ÁSZF a hatálybalépés napján lép hatályba (”Hatálybalépés napja”). A Hatálybalépés napja a jelen ÁSZF-nek a Honlapon történő közzétételének napja, azaz 2023. január 1. napja. Az ÁSZF rendelkezései a Hatálybalépés napjától valamennyi Felhasználóra és Ügyfélre vonatkoznak. A Felhasználó a Felhasználással, az Ügyfél a vonatkozó Szerződés aláírásával elismeri, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezéseit ismeri, az ÁSZF-et elolvasta, az ÁSZF rendelkezéseit megértette, tudomásul vette és magára nézve kötelezőnek ismerte el. Az Ügyfél a vonatkozó Szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF a Szerződés(ek) szerves részét, elválaszthatatlan mellékletét képezi. A mindenkor hatályos ÁSZF időbeli hatálya kiterjed a Felhasználás időpontjára, időtartamára és az azt követő időszakra időbeli korlátozás nélkül, továbbá a Szerződés megkötésével létesülő szerződéses jogviszony időtartamára és az adott Szerződés megszűnését követő időszakra időbeli korlátozás nélkül.

1.4 A Vagheggi Kft. fenntartja magának a jogot, hogy az ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítsa. Az egyoldalú szerződésmódosítás lehetőségét a Felhasználó, illetve az Ügyfél kifejezetten elfogadja. A Vagheggi Kft. biztosítja, hogy a hatályos ÁSZF a Honlapon folyamatosan elérhető legyen. Az ÁSZF mindenkor tartalmazza a hatálybalépés napját. Valamennyi Felhasználásra és szerződéses jogviszonyra a Felhasználás, illetve a Szerződés megkötésének napján hatályos ÁSZF rendelkezései az irányadóak.

2. A HONLAPPAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

2.1 A Felhasználók a Felhasználással, az Ügyfelek a vonatkozó Szerződés aláírásával tudomásul veszik, hogy a Honlap a Vagheggi Kft. által üzemeltett és karbantartott, a Vagheggi Kft. által meghatározott tartalommal rendelkező honlap. A Vagheggi Kft. nem vállal felelősséget azért, hogy a Honlap mindenkor hozzáférhető és teljes tartalma valamennyi Felhasználó számára elérhető. A Vagheggi Kft. különösen nem vállal felelősséget az olyan hibákért, melyek a telefonhálózat, a számítógépes online rendszerek, szerverek vagy szerverszolgáltatók, számítógépes berendezések, szoftverek, e-mail vagy az internet zsúfoltságából, meghibásodásából vagy nem megfelelő működéséből adódnak.

2.2 A Felhasználók a Felhasználással, az Ügyfelek a vonatkozó Szerződés aláírásával tudomásul veszik, hogy a Vagheggi Kft.-t megilleti a jog, hogy a Honlapot és azok tartalmát a Vagheggi Kft. arculatába, profiljába illő, a témájában, tartalmában, minőségében a Vagheggi Kft. üzletfilozófiájával, szolgáltatásaival, termékeivel, azok imidzsével összeegyeztethető módon alakítsa ki. A Vagheggi Kft. jogosult kialakítani a Honlap arculatát, kép- és színvilágát.

2.3 A Felhasználók a Felhasználással, az Ügyfelek a vonatkozó Szerződés aláírásával tudomásul veszik, hogy a Honlapon megjelenő cikkek, szövegek, képleírások, képek, fényképek, egyéb tartalmi és formai elemek (”Tartalmi és formai elemek”) a Vagheggi Kft. tulajdonában álló, szerzői jog által védett elemek. Az árucikkek  mellett található képek, fényképek szimbolikusak, az árucikkek csomagolása, külső megjelenése ettől eltérhet.

2.4 A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Tartalmi és formai elemeket csak a Vagheggi Kft. előzetes írásos engedélye esetén, a szerzői jogok jogosultja nevének és a Honlap címének pontos feltüntetésével jogosult felhasználni, feldolgozni, így különösen tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Honlapon elhelyezett képeket tilos részben vagy egészben másolni, áthelyezni, elektronikusan tárolni, továbbá a jelen ÁSZF vagy a Honlapon található adatvédelmi szabályzat (”ASZ”) részét vagy egészét másolni, a Honlap működését zavarni, a Honlap tartalmát módosítani (”Jogsértés”). A Felhasználó és az Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a forrás nélküli felhasználás is jogellenes felhasználásnak, egyben Jogsértésnek minősül. A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy Jogsértés esetén büntetést (”Büntetés”) köteles fizetni. jogsértéssel okozott jogkövetkezményekért köteles helytállni.

A Felhasználó, valamint az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a Büntetés összegét a Vagheggi Kft. írásos (e-mail, postai levél) felszólításának átvételét követő hét naptári napon belül fizeti ki a Vagheggi Kft. UniCredit Banknál vezetett 10918001-00000034-39050002 számú bankszámlájára. A Felhasználó, valamint az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a Jogsértést az erről való értesítést követő egy napon belül megszünteti, így a Honlapról átvett Tartalmi és formai eleme(ke)t, így különösen szöveget vagy képet az adott online vagy egyéb felületről a fenti határidőn belül eltávolítja, megsemmisíti, továbbá tartózkodik az újabb Jogsértéstől. A Büntetés mértéke 100.000,- Ft, azaz százezer forint / kép, 100.000,- Ft, azaz százezer forint / egyéb formai elem (pl. logó) eltávolítása, másolása, stb., 100.000,- Ft, azaz százezer forint / tartalmi elem (pl. szövegrész, bekezdés) jogsértő felhasználása, 100.000,- Ft, azaz százezer forint / minden egyéb, fent nem meghatározott jogszerűtlen felhasználás. A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a jelen bekezdésben foglalt büntetési tételek a Jogsértés súlyával arányban álló büntetési tételek. A Felhasználó, valamint az Ügyfél tudomásul veszi továbbá, hogy a Büntetés a jelen pontban foglalt határidőben történő megfizetésének elmulasztása polgári és adott esetben büntetőjogi következményekkel járhat, így különösen tudomásul veszi, hogy a Vagheggi Kft. a határidő eredménytelen letelte esetén haladéktalanul fizetési meghagyást indít a jogsértővel szemben. A jogérvényesítés jogának nem gyakorlása nem jelenti azt, hogy a Vagheggi Kft. a jogérvényesítésről vagy ezen jogának gyakorlásáról lemondott (jogfenntartás).

3. AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

3.1 A jelen ÁSZF 3. fejezetében foglalt rendelkezések valamennyi, a Vagheggi Kft. mint eladó és az Ügyfél mint vevő (”Vevő”) által akár írásban, akár szóban, akár ráutaló magtartással, akár az Üzletben, akár a Webáruházban kötött Adásvételi szerződésre vonatkoznak.

3.2 A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy Adásvételi szerződést a legalább a 16. életévét betöltött vevő köthet. A 16. életévét betöltött, de a 18. életévét be nem töltött személy szerződéskötésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (”Ptk.”) 2:12. § (2) bekezdés b.) pontja az irányadó (”A korlátozottan cselekvőképes kiskorú a törvényes képviselőjének közreműködése nélkül (…) megkötheti a mindennapi élet szokásos szükségleteinek fedezése körébe tartozó kisebb jelentőségű szerződéseket”), tehát az Adásvételi szerződés a mindennapi élet szokásos szükségleteinek fedezése körébe tartozó kisebb jelentőségű szerződésnek tekintendő, melyet a 16. életévét betöltött, de a 18. életévét be nem töltött Vevő a törvényes képviselőjének közreműködése nélkül is megköthet. A 16. életévét be nem töltött Vevő kizárólag a törvényes képviselője által képviselten köthet Adásvételi szerződést.

3.3 A Vevő tudomásul veszi, hogy személyes vásárlásra és a Webáruházban megrendelt áru személyes átvételére a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint kerülhet sor.

3.4 Az Adásvételi szerződések tárgyait szépségipari / kozmetikai termékek és szolgáltatások (”Termék(ek)”) képezik.

3.5 Az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy kizárólag az Üzletben, illetve a Webáruházban az adott időpontban megtalálható/elérhető/ készleten lévő Termékekből vásárolhat. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a nyilvános és a zártkörű termékek ára eltérhet egymástól. Az ügyfél tudomásul veszi, hogy a termékek meghatározott köre kizárólag a szépségipari szakmai végzettséget igazoló szakemberek (”Szakemberek”) által elérhető és megvásárolható ún. zártkörű termékek (”Zártkörű termékek”). Az Ügyfelek tudomásul veszik és elfogadják, hogy Szakembernek az minősül, aki vonatkozó szakmai középfokú végzettséggel, OKJ-s képzésben szerzett képesítéssel vagy más egyéb, szépségipari képesítéssel (”Szakmai képesítés”) rendelkezik, így különösen a szakképzett kozmetikusok, lábápolók, masszőrök professzionális sminkesek és akiknek a szakképesítését a Vagheggi Kft. elfogadta és ezen elfogadást visszaigazolta. Szépségipari tanulók személyre szóló iskolalátogatási igazolás bemutatásával válhatnak vásárlásra jogosulttá.

A Vagheggi kozmetikai szalon használatra készült termékek magas aktív hatóanyagtartalommal rendelkeznek és pontos kezelési protokoll útmutatóval. A termékek helyes felhasználása érdekében az első szakmai vásárlás feltétele: legalább egy (a kozmetikus szakember által kiválasztott) termékcsalád professzionális termékeinek komplett megvásárlása és a termékcsaládhoz tartozó tréning elvégzése. A weboldalunkon történt szakmai regisztrációt követően a Beauty & Business menedzserünk rövid időn belül felkeresi telefonon vagy személyesen a regisztrált szakembert és minden felmerülő kérdésben segít. Ez után tudjuk jóvá hagyni a jelentkezést és az első vásárlást.

A Szakmai képesítéssel nem rendelkező Ügyfél tudomásul veszi, hogy csak lakossági termékek megvásárlására nyílik lehetőség.

3.6 Az Ügyfelek tudomásul veszik, hogy a Termékek online vásárlásához a Honlapon regisztrálni kell. Természetes személy Vevő esetén, a regisztráció során meg kell adnia a lakcímét, a kiszállítás helyét, e-mail címét és telefonszámát és szakmai végzettségét/eit. Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező Vevő esetén, a regisztráció során meg kell adnia a vállalkozás elnevezését, székhelyének címét, a kiszállítás pontos címét, a kapcsolattartó nevét, e-mail címét és telefonszámát. A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a regisztráció során a saját, működő e-mail címét, továbbá a saját, tényleges személyes adatait és elérhetőségeit köteles megadni.

3.7 Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Zártkörű termékeket megvásárolni kívánó Szakembernek a Szakmai képesítését igazolnia szükséges. Az okirat másolatát (oklevelet, bizonyítványt) meg kell küldenie a Vagheggi Kft. részére vagy a webáruház regisztrációs felületére feltöltve, vagy e-mailben az info@vagheggi.hu címre. További lehetőségképpen elfogadjuk a postai úton eljuttatott vagy személyesen bemutatott dokumentumot is ( 1134 Budapest, Dózsa György út 144-148. A ép. Fsz.).

Az Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Vagheggi Kft. ügyvezetője, illetve munkatársai jogosultak a kapott igazoló iratot megvizsgálni és elbírálni, így arról dönteni, hogy az Ügyfél Szakmai képesítéssel rendelkezik-e. A Vagheggi Kft. az általa jóváhagyott igazoló okirat esetén e-mailben értesítést küld a felhasználó számára, aki ezek után a webáruházba be tud lépni és szakmai áron vásárolni.

3.8 A Szakember elfogadja és tudomásul veszi, hogy az Üzletben és webáruházunkban történő vásárlása után ÁFA-s számlát állítunk ki, amelyen a Szakember (egyéni vállalkozás vagy cég) nevét, címét és adószámát fel kell tüntetnünk.

3.9 A 3.8-es pontban foglaltaktól csak webáruházas vásárlás esetén és az alábbi esetekben tudunk eltérni és magánszemély nevére számlát kiállítani:

- szépségipari tanulók, akik személyre szóló iskolalátogatási igazolás bemutatásával igazolják ezt;

3.10 A Vevő elfogadja, hogy a Termékért vételárat (a továbbiakban: ”Vételár”) köteles fizetni. A Vevő elfogadja, hogy a Vételár megegyezik a Szerződés megkötésének napján az Üzletben a Terméken vagy közvetlenül a Termék mellett vagy a Webáruházban a Termék elnevezésénél és/vagy leírásánál és/vagy fényképénél feltüntetett Vételárral. Vevő elfogadja, hogy a termékek mellett feltüntetett vételár az adott árucikk bruttó vételára, amely már az általános forgalmi adót is tartalmazza, de a házhozszállítás díját nem foglalja magába. A Vevő elfogadja, hogy a Vételártól – az akciók és a kedvezmények kivételével – eltérni nem lehet. A Vevők kifejezetten tudomásul veszik és elfogadják, hogy ugyanazon Termék vételára eltérhet a Lakossági ügyfelek és a Szakemberek számára. A Vevő elfogadja, hogy a Vételárat az Üzletben az adásvétellel egyidejűleg készpénzbeni fizetéssel vagy bankkártyával, míg a Webáruházban rendelt Termék esetén bankkártyával, vagy a kiszállításkor, a Termék átvételével egyidejűleg, kizárólag készpénzben vagy bankkártyával, köteles megfizetni. A Vevő tudomásul veszi, hogy halasztott fizetésre kizárólag a partneri szerződéssel rendelkező Szakemberek esetében van lehetőség. A Vevő elfogadja, hogy a Vételárat sem a Szerződés megkötését megelőzően, sem azt követően nem kifogásolhatja. A Szakember Vevő tudomásul veszi, hogy zártkörű termékek vásárlása esetén mind az Üzletben, mind a Webáruházban van vásárlási minimum, mely bruttó 15.000,-Ft. Ha a termék ára véletlenül (minden gondosság ellenére) hibásan kerül feltüntetésre, a Vagheggi Kft. nem köteles a megrendelt terméket hibás áron szállítani, hanem a Vevő tájékoztatása mellett felajánlja a helyes áron történő értékesítést, amit ha a Vevő nem fogad el, jogosult a szerződéstől elállni. 

3.11 A Vevő elfogadja, hogy a Szakemberek éves forgalmuktól függően partneri szerződést köthetnek. A 3.10.-es pontban foglalt Vételártól és fizetési kötelezettségtől kizárólag az alábbi estekben lehet eltérni, amennyiben a Vagheggi Kft.-vel Szakembernek érvényben lévő partneri szerződése van:

- BRONZ Szint*:

- 5% állandó árkedvezmény

- az áru átvételétől 8 nap halasztott fizetés;

- EZÜST Szint*:

- 8% állandó árkedvezmény

- az áru átvételétől 15 nap halasztott fizetés;

- ARANY Szint*:

- 10% állandó árkedvezmény

- az áru átvételétől 30 nap halasztott fizetés;

- GYÉMÁNT Szint*:

- 12% állandó árkedvezmény

- az áru átvételétől 45 nap halasztott fizetés.

* Adott évre partneri szerződést legkésőbb 09.30.-ig lehet megkötni. BRONZ szerződés csak az első évben köthető, kívéve ha valaki előző év 07.01.-e után kötött szerződést, ebben az esetben még egy évre megköthető. Évközbeni szintemelés esetén, Vevő az emelés időpontjában jogosulttá válik a magasabb szintnek megfelelő plussz juttatásokra, szint emelés adott év 06.30.-ig lehetséges.

3.12 Az Üzletben történt vásárlástól való elállás eljárási szabályai: A Vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Vagheggi Kft. a Termék átvételét követő 14, azaz tizennégy napon belül az Üzletbe visszavitt, kifogástalan állapotú, állagú és bontatlan, továbbá sérülésektől és károsodásoktól mentes Terméket cserél ki vagy adja vissza a Vevőnek az adott Termék Vételárát, más esetekben cserére, árleszállításra, pénzvisszafizetésre nincs lehetőség. A Vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy azon Termékeket, melyek bontatlansága - a gyári csomagolásból eredően - már a Termék megvásárlásakor sem ellenőrizhető, a Vagheggi Kft.-nek nem áll módjában visszavenni.

3.13 A Webáruházban történt vásárlástól való elállás eljárási szabályai: A Vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Webáruházban vásárolt Termékektől való elállás esetén a terméket 14 , azaz tizennégy napon belül saját költségére köteles a Vagheggi Kft.-nek visszajuttatni. A Vagheggi Kft. ez esetben fenntartja magának azt a jogot, hogy azon Termékeket, melyek bontatlansága - a gyári csomagolásból eredően - már a termék megvásárlásakor sem ellenőrizhető, nem veszi vissza. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Vagheggi Kft. a portósan vagy utánvétellel visszaküldött csomagokat nem áll módjában átvenni, azokat minden esetben visszaküldi a feladónak. A Webáruházban történt vásárlásra egyebekben a 45/2014 Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.

3.14 A Vevő tudomásul veszi, hogy joghatályos elállás esetén a Vagheggi Kft. 8, azaz nyolc munkanapon belül utalja vissza a Termék(ek) vételárát a Vevő által írásban megadott bankszámlára.

3.15 A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Termék átvételekor köteles megvizsgálni a Termék csomagolását, mennyiségét, sértetlenségét. A Vevő tudomásul veszi, hogy mennyiségi kifogást az Üzletben vásárolt Termék esetén csupán a Termék átvételével egyidejűleg, Webáruházban rendelt Termék esetén a Termék átvételét követő 3, azaz három munkanapon belül érvényesíthet.

3.16 A Vevő tudomásul veszi, hogy a Vagheggi Kft. a Termékeknek forgalmazója, de nem gyártója, előállítója. Erre tekintettel a Vagheggi Kft. nem vállal semmilyen felelősséget a Vevőnek vagy harmadik személynek a Termék által okozott károkért, így nem felel semmilyen testi sérülés vagy egészségkárosodás miatt bekövetkező vagyoni, nem vagyoni és egyéb károkért sem. A Vevő tudomásul veszi, hogy az esetleges sérülések vagy egészségkárosodás miatt kártérítési vagy egyéb igényt a Vagheggi Kft.-vel szemben sem polgári peres, sem más jogi eljárásban nem érvényesíthet.

3.17 A Vevő tudomásul veszi, hogy a Vagheggi Kft. eseti és időszakos akciókat hirdethet. Az ’akció’ azt jelenti, hogy a Vagheggi Kft. által meghatározott Termékek az általában szokásos árnál kedvezőbb áron vásárolhatóak meg. A Vevő elfogadja, hogy a Vagheggi Kft. kizárólagos joga azt meghatározni, hogy milyen Termék(ek) vonatkozásában, milyen időszakra, milyen akciókat hirdet. A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy egyes akciók, kedvezmények csak és kizárólag Szakemberek számára elérhetőek. A Vevő elfogadja, hogy a Vagheggi Kft. jogosult bármilyen akciót bármikor mindenféle fizetési vagy egyéb jogkövetkezmény nélkül visszavonni vagy az akció időtartamát tetszőlegesen meghosszabbítani. Az akció időtartama alatt létrejött jogviszonyra az akció feltételei vonatkoznak, ezen feltételek a Vagheggi Kft.-t kötik. Az akciós árakat, illetve az akció időtartamát a Vagheggi Kft. az Üzletben és/vagy a Honlapon teszi közzé.

3.18. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Webáruházban rendelt Termékeket a Vagheggi Kft. a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2., GLS Kft.”) közreműködésével szállítja az Ügyfél által megadott címre. A Vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy az Eladó kiszállítást csak Magyarország területén belül vállal. A Vevő az Adásvételi szerződés megkötésével kifejezetten elfogadja, hogy a szállítással kapcsolatos csomagolási és szállítási költségek (”Szállítási költségek”) a Vevőt terhelik. A Vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a GLS Kft. az adott Termék(ek)hez kapcsolódó csomagot (”Csomag”) legfeljebb 3, azaz három alkalommal kísérli meg kézbesíteni az Ügyfél által megadott címre. A GLS Kft. a Csomag feladásakor e-mailben értesíti az Ügyfelet, hogy a Csomag a következő munkanapon kerül kiszállításra. Az e-mail tartalmazza a csomagszámot és az esetleges utánvét összegét. A kiszállítás napjának reggelén az Ügyfél értesítést kap a GLS Kft-től, mely értesítés tartalmazza a futár telefonszámát, a GLS Kft. Ügyfélszolgálatának telefonszámát és egy 3, azaz három órás időablakot a várható kézbesítésről. A kiszállítási kísérlet meghiúsulása esetén a GLS Kft. e-mailt küld az Ügyfélnek. Az e-mailben megadott linken keresztül az Ügyfél kiszállítási rendelkezést tud rögzíteni, melyben kérheti a kiszállítást egy új időpontban, akár egy, a korábban megadottól eltérő címre, személyes csomagátvételt egy meghatározott listából kiválasztott ún. GLS CsomagPontban, illetve visszautasíthatja a Csomag átvételét. A Vevő tudomásul veszi, hogy háromszori sikertelen kézbesítés vagy a Csomag átvételének visszautasítása a Vagheggi Kft. által az Adásvételi szerződéstől való automatikus elállásnak minősül, azzal, hogy a Vevő köteles a Szállítási költségeket a Vagheggi Kft-nek megfizetni.

3.19. A Vevő tudomásul veszi, hogy a kiszállítás díjszabása a következőképpen alakul: a bruttó 40.000,-Ft számlaérték alatti rendelés esetén a kiszállítás díja 1.600,- Ft, a bruttó 40.000,- Ft és az azt meghaladó számla összegű rendelés esetén a kiszállítás ingyenes.

3.20. A Vevő tudomásul veszi, hogy a délelőtt 10:00 óráig leadott megrendelés legkésőbb 4 munkanapon belül, az azt követően leadott megrendelés 5 munkanapon belül kerül kiszállításra.

3.21. A bankkártyás fizetés révén Ön kényelmesen és biztonságosan vásárolhat áruházunkban. A kiválasztott áruk megrendelése után Önt az Unicredit Bank fizetőoldalára irányítjuk, ahol a jelenleg elérhető legbiztonságosabb, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankkártyájával. Vásárlóinknak csak annyi a dolga, hogy a fizetési mód kivá- lasztásánál "fizetés bankkártyával" feliratra kattintsanak, majd a Bank fizetési szerverén a kártya számát, lejárati dátumát, valamint a hátoldalán található ellenőrzőkódot (CVC/CVV) megadják. A Bank a dombornyomott VISA és Mastercard, Visa Electron (a kártyát kibocsátó bank döntésétől függően), valamint azon Maestro kártyákat fogadja el, melyekhez ellenőrzőkód (CVC) került kibocsátásra. Amennyiben az Ön Maestro bankkártyáján ilyen nem található, érdeklődjön Bankjánál.

A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat csak abban az esetben fogadhatjuk el, amennyiben annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi! Kérjük, érdeklődjön bankjánál, hogy az Ön kártyája felhasználható-e interneten keresztül lebonyolítandó vásárláshoz.

3.22. Az elfogadott bankkártyák:


3.23. Kártyabirtokos részéről felmerült reklamáció esetén Vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Webáruházban történő vásárlása során felmerülő problémát Vagheggi Kft.-nek írásban, elektronikus úton kell jeleznie az info@vagheggi.hu e-mail címen keresztül, melyre Vagheggi Kft. 14 napon belül köteles válaszolni Vevő által megadott e-mail címre. Ha az online vásárlás során probléma merült fel és a vitát nem tudja rendezni a kereskedővel, panaszát e platformon keresztül egy jóváhagyott vitarendezési testület elé terjesztheti az EU 524/2013 rendelet szerint.

3.24. A Vevő tudomásul veszi, hogy az utánvétes fizetés díjszabása a következőképpen alakul, az utánvét díja 300,- Ft.

3.25 Webáruházban történő vásárlás esetén lehetőség van személyes átvétel választására is. Ez estben a Vagheggi Üzletben: 1134 Budapest, Dózsa György út 144-148. alatt, hétköznapokon 9-18 óra között tudja átvenni a megrendelt csomagot.

3.26 Vevő tudomásul veszi, hogy személyes átvétel esetén a megrendelések 14 napon belül vehetőek át üzletünkben, azt követően töröljük a megrendelést.

4. VEGYES RENDELKEZÉSEK

4.1 Az ÁSZF-re és értelmezésére a magyar jog az irányadó.

4.2 Az ÁSZF bármely rendelkezésének esetleges érvénytelensége az ÁSZF többi részének érvényességét nem érinti.

4.3 A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és más hatályos jogszabályok az irányadóak.

4.4 Bármilyen, a jelen ÁSZF rendelkezéseivel kapcsolatban felmerülő jogvita esetén a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék rendelkezik kizárólagos illetékességgel.

Kelt.: Budapest,2023. január 1.

A jelen ÁSZF hatálybalépésnek napja: 2023. január 1. napja.